Foto EBSOLLICT 2.0

EBSOLLICT 2.0.

E

EBSOLLICT 2.0.

Evidence Based Simulatie Onderwijs en Levenslang Leren door middel van ICT 2.0

Simulatiegestuurd leren wordt in de gezondheidszorg naar voren geschoven als manier om zich (verder) te professionaliseren en (levenslang) te ontwikkelen. Het betreft een leer- en feedbackmethode waarbij reële acties worden uitgevoerd in een gesimuleerde – maar reëel aanvoelende – omgeving. Via deze werkvorm wordt ingezet op de vijf kerncompetenties binnen niet-technische vaardigheden: omgevingsbewustzijn, communicatie, teamwerk, leiderschap en besluitvorming. Daarnaast bieden simulaties een veilige leeromgeving om te oefenen in vaardigheden die in de werkelijke wereld (nog) te riskant of kostbaar zouden zijn. Door middel van simulatiegestuurd leren kunnen specifieke, vaak uitzonderlijke of bedreigende situaties worden gesimuleerd. Hierdoor kunnen studenten getraind worden voor gevaarlijke scenario's, zoals branden of ongevallen, nog voordat ze in hun latere carrière daarmee geconfronteerd worden. Simulatiegestuurd leren is een zeer effectieve aanpak en helpt studenten vertrouwen te krijgen in hun kennis en vaardigheden. Daarnaast stimuleert de debriefing tot reflectie en leidt deze tot ‘diep leren’.

In 2021 werd op campus Vesalius van HOGENT het 360° Interprofessioneel Zorglab ingericht, met steun van VLAIO. Het centrum biedt een hoogtechnologische setting met veel faciliteiten op het vlak van IT, van video-opname en analysesoftware, over sensoren tot virtuele realiteit (VR). Binnen het onderzoeksproject EBSOLLICT2.0 zetten we in op de verdere uitbouw van het Zorglab en de vergroten van toepassingsmogelijkheden, zowel voor onderwijs, onderzoek als dienstverlening. We werken daarbij samen met experten Toegepaste informatica om o.a. de mogelijkheden van 5G te verkennen en een optimale testomgeving te creëren voor digitale innovaties.

In dit onderzoek exploreren we de effectiviteit van verschillende modaliteiten om simulatiegestuurd leren aan te bieden. Het gaat om simulatie (in het 360° Zorglab en op locatie), digitale simulatie (online, VR-brillen en immersive Room) of om een mix van deze 2 modaliteiten.


Evidence Based Simulation Education and Lifelong Learning through ICT 2.0

Simulation-based learning is pushed forward in healthcare as a way to (further) professionalize and (lifelong) develop. It concerns a learning and feedback method in which real actions are carried out in a simulated - but real-feeling - environment. Through this form of work, it focuses on the five core competencies within non-technical skills: environmental awareness, communication, teamwork, leadership and decision-making. In addition, simulations provide a safe learning environment to practice skills that would be too risky or costly in the real world (yet). Through simulation-based learning, specific, often exceptional or threatening situations can be simulated. This allows students to be trained for dangerous scenarios, such as fires or accidents, even before they face them in their later careers. Simulation-based learning is a highly effective approach and helps students gain confidence in their knowledge and skills. In addition, debriefing encourages reflection and leads to "deep learning.

In 2021, the 360° Interprofessional Care Lab was set up on HOGENT's Vesalius campus, with support from VLAIO. The center offers a high-tech setting with many facilities in the field of IT, from video recording and analysis software, over sensors to virtual reality (VR). Within the research project EBSOLLICT2.0, we aim to further expand the Care Lab and increase its application possibilities for education, research and services. We work together with experts in applied computer science to explore the possibilities of 5G and to create an optimal test environment for digital innovations.

In this research, we explore the effectiveness of different modalities to offer simulation-based learning. These include simulation (in the 360° Care Lab and on site), digital simulation (online, VR glasses and immersive Room) or a mix of these 2 modalities.

EBSOLLICT 2.0 is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Nico De Witte

Onderzoekers

Jana Van Damme, Ellen Goossens, Thomas Cuelenaere, Jorrit Campens, Sharon Van Hove, Thomas Clauwaert

Looptijd

25/09/2023 - 21/09/2025

Financier

PWO-middelen