Foto AgriSus: Op naar meer duurzaamheid in akkerbouw: impact van teeltsystemen en gewasrotaties

AgriSus.

A

AgriSus.

AgriSus: Op naar meer duurzaamheid in akkerbouw: impact van teeltsystemen en gewasrotaties

Het is een complexe uitdaging om teeltsystemen te ontwikkelen die voldoende en kwalitatieve voeding produceren in een veranderend klimaat en tegelijkertijd natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit beschermen. In dit project wordt de duurzaamheid van twee verschillende teeltsystemen getest en vergeleken.

Niet-duurzame praktijken moeten steeds meer achterwege worden gelaten in de huidige teeltsystemen, die dienen te evolueren van ‘input-gedreven’ naar ‘kennis-gedreven’ productiemethoden. Het huidig landbouwonderzoek zet hier intensief op in, maar de meeste studies zijn monodisciplinair en bekijken slechts deelaspecten. Een systeembenadering is echter essentieel om het functioneren en de duurzaamheid van teeltsystemen te onderzoeken.

In dit project wordt de duurzaamheid getest van twee teeltsystemen: enerzijds een conventioneel productiesysteem dat steunt op geïntegreerde gewasbescherming en maximaal behoud van bodemkwaliteit, en anderzijds een biologisch productiesysteem. Beide systemen hebben als doel de omgevingsimpact en externe input te minimaliseren en tegelijkertijd een kwalitatieve en kwantitatieve opbrengst te verzekeren. Bodemvruchtbaarheid, diversiteit van nuttige organismen, ecosysteemdiensten en hun impact op plagen, ziekten en onkruiden, klimaatbestendigheid en de kwalitatieve en kwantitatieve opbrengstparameters worden in kaart gebracht en vergeleken.

Het project brengt aldus op een holistische en praktijkgerichte manier de economische en ecologische duurzaamheid van beide teeltsystemen in kaart, en draagt zo bij tot de evolutie naar duurzame agrosystemen en biodiverse, klimaatvriendelijke groene ruimtes.


AgriSus - Towards more sustainability in agriculture: impact of cultivation system and crop rotation. 

It is a complex challenge to develop cultivation systems that produce sufficient and qualitative food in a changing climate and at the same time protect natural resources and biodiversity. In this project, the sustainability of two different cultivation systems is tested and compared.

Unsustainable practices should increasingly be left behind in today's cultivation systems, which need to evolve from 'input-driven' to 'knowledge-driven' production methods. Current agricultural research is intensively focused on this, but most studies are monodisciplinary and only look at partial aspects. A systems approach, however, is essential to investigate the functioning and sustainability of cultivation systems.
In this project, the sustainability of two cultivation systems is tested: on the one hand, a conventional production system that relies on integrated pest management and maximum soil quality preservation and, on the other hand, an organic production system. Both systems aim to minimise the environmental impact and external inputs while ensuring qualitative and quantitative yields. Soil fertility, diversity of beneficial organisms, ecosystem services and their impact on pests, diseases and weeds, climate resilience and qualitative and quantitative yield parameters are mapped and compared.
The project maps the economic and ecological sustainability of both cultivation systems in a holistic and practice-oriented way, thus contributing to the evolution towards sustainable agro-systems and biodiverse, climate-friendly green spaces.
AgriSus is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature.


AgriSus is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Elias Van de Vijver

Copromotoren

Joos Latré, Joachim Moens

Projectmedewerkers

Eva Wambacq, Jasper Gosseye

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra