Foto AgriSus: Op naar meer duurzaamheid in akkerbouw: impact van teeltsystemen en gewasrotaties

AgriSus.

A

AgriSus.

AgriSus: Op naar meer duurzaamheid in akkerbouw: impact van teeltsystemen en gewasrotaties

Het is een complexe uitdaging om teeltsystemen te ontwikkelen die voldoende en kwalitatieve voeding produceren in een veranderend klimaat en tegelijkertijd natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit beschermen. In dit project wordt de duurzaamheid van twee verschillende teeltsystemen getest en vergeleken.

 

Niet-duurzame praktijken moeten steeds meer achterwege worden gelaten in de huidige teeltsystemen, die dienen te evolueren van ‘input-gedreven’ naar ‘kennis-gedreven’ productiemethoden. Het huidig landbouwonderzoek zet hier intensief op in, maar de meeste studies zijn monodisciplinair en bekijken slechts deelaspecten. Een systeembenadering is echter essentieel om het functioneren en de duurzaamheid van teeltsystemen te onderzoeken.

In dit project wordt de duurzaamheid getest van twee teeltsystemen: enerzijds een conventioneel productiesysteem dat steunt op geïntegreerde gewasbescherming en maximaal behoud van bodemkwaliteit, en anderzijds een biologisch productiesysteem. Beide systemen hebben als doel de omgevingsimpact en externe input te minimaliseren en tegelijkertijd een kwalitatieve en kwantitatieve opbrengst te verzekeren. Bodemvruchtbaarheid, diversiteit van nuttige organismen, ecosysteemdiensten en hun impact op plagen, ziekten en onkruiden, klimaatbestendigheid en de kwalitatieve en kwantitatieve opbrengstparameters worden in kaart gebracht en vergeleken.

Het project brengt aldus op een holistische en praktijkgerichte manier de economische en ecologische duurzaamheid van beide teeltsystemen in kaart, en draagt zo bij tot de evolutie naar duurzame agrosystemen en biodiverse, klimaatvriendelijke groene ruimtes.

AgriSus is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Elias Van de Vijver

Copromotoren

Joos Latré, Joachim Moens

Projectmedewerkers

Eva Wambacq, Jasper Gosseye

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra