Foto AgriSus: Op naar meer duurzaamheid in akkerbouw: impact van teeltsystemen en gewasrotaties

AgriSus.

A

AgriSus.

AgriSus: Op naar meer duurzaamheid in akkerbouw: impact van teeltsystemen en gewasrotaties

Het is een complexe uitdaging om teeltsystemen te ontwikkelen die voldoende en kwalitatieve voeding produceren in een veranderend klimaat en tegelijkertijd natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit beschermen. In dit project wordt de duurzaamheid van twee verschillende teeltsystemen getest.

Niet-duurzame praktijken dienen steeds meer achterwege te worden gelaten, waarbij teeltsystemen moeten evolueren van ‘input-gedreven’ naar ‘kennis-gedreven’ productiemethoden. 
Het huidig landbouwonderzoek zet intensief in op deze evolutie, maar de meeste studies zijn monodisciplinair en bekijken slechts deelaspecten van teeltsystemen. Een systeembenadering is echter essentieel om het functioneren en de duurzaamheid van teeltsystemen te onderzoeken.

In het project AgriSus wordt de duurzaamheid getest van 2 teeltsystemen: enerzijds een conventioneel productiesysteem dat steunt op geïntegreerde gewasbescherming en maximaal behoud van bodemkwaliteit, en anderzijds een biologisch productiesysteem. Beide systemen hebben als doel de omgevingsimpact en externe inputs te minimaliseren en tegelijkertijd een kwalitatieve en kwantitatieve opbrengst te verzekeren. 

In een meerjarige veldproef worden binnen de 2 teeltsystemen telkens 3 gewasrotaties met elkaar vergeleken door opvolging van (i) bodemvruchtbaarheid, (ii) diversiteit van nuttige organismen, ecosysteemdiensten en hun impact op plagen, ziekten en onkruiden, (iii) klimaatbestendigheid, en (iv) de kwalitatieve en kwantitatieve opbrengstparameters van elke rotatie binnen elk systeem.

Het project brengt op een holistische en praktijkgerichte manier de duurzaamheid van beide teeltsystemen en de drie gewasrotaties in kaart. Er wordt beoogd met de proefresultaten wijzigingen in attitude, kennis en vaardigheden teweeg te brengen, om zo te komen tot duurzamere agrosystemen en biodiversere, klimaatvriendelijkere groene ruimtes.


AgriSus - Towards more sustainability in agriculture: impact of cultivation system and crop rotation. 

It is a complex challenge to develop cultivation systems that produce sufficient and qualitative food in a changing climate and at the same time protect natural resources and biodiversity. In this project, the sustainability of two different cultivation systems is tested and compared.

Unsustainable practices should increasingly be left behind in today's cultivation systems, which need to evolve from 'input-driven' to 'knowledge-driven' production methods. Current agricultural research is intensively focused on this, but most studies are monodisciplinary and only look at partial aspects. A systems approach, however, is essential to investigate the functioning and sustainability of cultivation systems.

In this project, the sustainability of two cultivation systems is tested: on the one hand, a conventional production system that relies on integrated pest management and maximum soil quality preservation and, on the other hand, an organic production system. Both systems aim to minimise the environmental impact and external inputs while ensuring qualitative and quantitative yields.

In a multi-year field trial, 3 crop rotations are compared within the 2 cultivation systems by monitoring (i) soil fertility, (ii) diversity of beneficial organisms, ecosystem services and their impact on pests, diseases and weeds, (iii) climate resistance, and (iv) the qualitative and quantitative yield parameters of each rotation within each system.

The project maps the economic and ecological sustainability of both cultivation systems in a holistic and practice-oriented way. The results are intended to induce changes in attitude, knowledge and skills in order to achieve more sustainable agro-systems and more biodiverse, climate-friendly green spaces.

AgriSus is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature.


AgriSus is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Elias Van de Vijver

Copromotoren

Joos Latré, Joachim Moens

Projectmedewerkers

Eva Wambacq, Jasper Gosseye

Looptijd

21/09/2020 - 25/09/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra