CropExplore foto website

CropExplore.

C

CropExplore.

Exploratie van duurzame gewassen voor toepassingen in de Vlaamse circulaire bio-economie

Landbouwers en bedrijven zijn regelmatig op zoek naar nieuwe gewassen om te telen en te verwerken, om zo hun bedrijfsvoering te verbreden. In dit project onderzoeken we het potentieel van verschillende teelten om hen te inspireren.
De teelttechnische eigenschappen, duurzaamheidskenmerken en economische haalbaarheid van verschillende innovatieve teelten worden onderzocht. Enerzijds wordt bestaande kennis gebundeld op een manier die toelaat de data onderling te vergelijken. Via nieuwe analyses wordt zo ontbrekende kennis toegevoegd. Anderzijds wordt een netwerk gecreƫerd tussen landbouwers en de industrie via het kennisplatform. Het unieke is dat er een systematiek zal zijn waardoor gegevens onderling vergelijkbaar zijn, wat niet het geval is als landbouwers gefragmenteerd informatie opzoeken (en vinden) over diverse teelten. Op die manier zal de landbouwer via het kennisplatform een grondig doordachte gewaskeuze kunnen maken.
In een tweede luik van het project zullen van 3 potentiƫle gewassen (hennep, yacon en deder) de teelt, naoogst en de technologische transformatie tot bio-gebaseerd product verder geoptimaliseerd en gedemonstreerd worden. De connectie tussen de landbouwers en de verwerkers vormt hier de rode draad. HOGENT zal bestaande expertise aanwenden binnen de hennepcase en o.a. onderzoek voeren naar de valorisatie van nevenproducten zoals henneptoppen.

Meer info

Exploring sustainable crops for applications in the Flemish circular bioeconomy

Farmers and companies are regularly looking for new crops to grow and process, in order to broaden their business operations. In this project, we investigate the potential of different crops to inspire them.
Cultivation properties, sustainable characteristics and economic feasibility of different innovative crops are investigated. On the one hand, existing knowledge is brought together in a way that allows data comparison. Knowledge gaps are tackled using new analyses. On the other hand, a network is created between farmers and industry via a knowledge platform. What is unique is that there will be a system allowing data to be mutually comparable, which is not the case if farmers look for (and find) information on various crops in a fragmented way. In this way, farmers will be able to make a thoroughly considered crop choice through the knowledge platform.
In a second part of the project, 3 potential crops (hemp, yacon and deder) will have their cultivation, post-harvest and technological transformation into bio-based products further optimised and demonstrated. The connection between farmers and processors is the common thread here. HOGENT will use existing expertise within the hemp case and, among other things, conduct research into the valorisation of by-products such as hemp tops.

More info