Foto Home

New genetic tools.

N

New genetic tools.

Ontwikkeling van nieuwe genetische instrumenten voor de biobeoordeling van aquatische ecosystemen in Europa

De bescherming, het behoud en het herstel van aquatische ecosystemen en hun functies is van mondiaal belang. Voor Europese landen werd het vooral wettelijk bindend door de EU-Kaderrichtlijn Water (KRW). Om de ecologische toestand van een bepaald waterlichaam te beoordelen, worden gegevens over de aquatische biodiversiteit verzameld en vergeleken met een referentiewaterlichaam. De aldus verkregen gekwantificeerde wanverhouding bepaalt de omvang van potentiële beheersmaatregelen. De huidige aanpak voor de beoordeling van de biodiversiteit is gebaseerd op morfotaxonomie. Deze aanpak heeft veel nadelen, zoals tijdrovendheid, beperkte temporele en ruimtelijke resolutie en foutgevoelig vanwege de variatie in individuele taxonomische expertise van de analisten. Nieuwe genomische instrumenten kunnen veel van de bovengenoemde problemen overwinnen en kunnen de traditionele bio-assessment aanvullen of zelfs vervangen. Toch is er een overvloed aan benaderingen die onafhankelijk van elkaar in verschillende instellingen worden ontwikkeld, waardoor een gecoördineerde routinetoepassing wordt belemmerd. Het doel van deze actie is het samenbrengen van een groep onderzoekers uit verschillende disciplines met als taak het identificeren van genomische instrumenten en nieuwe ecogenomische indices die aan de basis liggen van routinematige toepassing voor biodiversiteitsbeoordelingen van Europese waterlichamen. Bovendien zal DNAqua-Net een platform bieden voor de opleiding van de volgende generatie Europese onderzoekers die hen voorbereidt op de nieuwe technologieën. Samen met waterbeheerders, politici en andere belanghebbenden zal de groep een conceptueel kader ontwikkelen voor de standaard toepassing van eco-genomische instrumenten als onderdeel van wettelijk bindende beoordelingen.

Meer info

Developing new genetic tools for bio assessment of aquatic ecosystems in Europe

The protection, preservation and restoration of aquatic ecosystems and their functions is of global importance. For European states it became legally binding mainly through the EU-Water Framework Directive (WFD). In order to assess the ecological status of a given water body, aquatic biodiversity data are obtained and compared to a reference water body. The quantified mismatch thus obtained determines the extent of potential management actions. The current approach to biodiversity assessment is based on morpho-taxonomy. This approach has many drawback such as being time consuming, limited in temporal and spatial resolution, and error-prone due to variation of individual taxonomic expertise of the analysts. Novel genomic tools can overcome many of the aforesaid problems and could complement or even replace traditional bioassessment. Yet, a plethora of approaches are independently developed in different institutions, thereby hampering any concerted routine application. The goal of this Action is to nucleate a group of researchers across disciplines with the task to identify gold-standard genomic tools and novel eco-genomic indices for routine application for biodiversity assessments of European water bodies. Furthermore, DNAqua-Net will provide a platform for training of the next generation of European researchers preparing them for the new technologies. Jointly with water managers, politicians and other stakeholders, the group will develop a conceptual framework for the standard application of eco-genomic tools as part of legally binding assessments.

More info

COST Action DNAqua-Net is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Health and Water Technology.

Projectcoördinator HOGENT

Christine Van der heyden

Looptijd

20/10/2016 - 19/04/2021

Financier

Internationale samenwerking buiten EU