Foto Home

HerstelAcademie.

H

HerstelAcademie.

HerstelAcademie Vlaanderen

Dit onderzoek gaat in op de vraag 'Wat is de betekenis van de HerstelAcademie binnen de vermaatschappelijking van zorg en het huidige GGZ beleid van de Vlaamse overheid?'. We beogen als eerste in Vlaanderen te onderzoeken op welke manier de HerstelAcademies hun ambities waarmaken binnen de huidige organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. We starten met de ontwikkeling van een kwantitatief monitorings- en evaluatiesysteem dat het mogelijk maakt om zowel de voortgang als de impact van de herstelacademies te evalueren vanuit het perspectief van de cursisten. Terzelfdertijd voeren we een procesevaluatie uit bij de mensen die instaan voor de coördinatie en het dagelijks bestuur van de regionale Herstelacademies met als doel inzicht te verwerven in welke mechanismen en processen er een rol spelen in de uitbouw en continuering van de academies. Daarnaast willen we de beleving van de trainers in beeld brengen aan de hand van innovatieve arts-based research methoden. Tenslotte organiseren we een ontmoetingsdag waarbij we de diverse stakeholders van de HerstelAcademies willen meenemen in de onderzoeksbevindingen.


RecoveryAcademy Vlaanderen

This research addresses the question "What is the significance of the HerstelAcademie within the socialization of care and the current GGZ policy of the Flemish government?". We aim to be the first in Flanders to investigate how the HerstelAcademies realize their ambitions within the current organization of mental health care. We start with the development of a quantitative monitoring and evaluation system that makes it possible to evaluate both the progress and the impact of the Recovery Academies from the perspective of the trainees. At the same time we are conducting a process evaluation of the people in charge of coordination and daily management of the regional Recovery Academies with the aim of gaining insight into what mechanisms and processes play a role in the development and continuation of the academies. In addition, we want to visualize the experience of the trainers using innovative arts-based research methods. Finally, we will organize a meeting day where we want to include the various stakeholders of the RecoveryAcademies in the research findings. HerstelAcademie Vlaanderen is a research project of the research center EQUALITY//ResearchCollective.

HerstelAcademie Vlaanderen is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Jessica De Maeyer

Looptijd

01/09/2022 - 31/12/2023

Financier

Privé-financiering van binnenlandse oorsprong

Partners

Psyche