Horseback Foto Website

HorseBack.

H

HorseBack.

Een zadel voor elk paard: de digitale revolutie

Het HorseBack project richt zich op de professionalisering van de sportbegeleiding in de paardensector en meerbepaald het zadelpassen.
De paardensector heeft, zeker in Vlaanderen, een grote maatschappelijke en economische waarde. Met het oog op de optimalisatie van (top)prestaties binnen een veilige en duurzame sport voor mens en dier is het voorzien van ‘een goed passend zadel voor ieder paard’ cruciaal, zowel in de topsport als de recreatie. Van oudsher wordt het zadelpassen echter uitgeoefend als een subjectief ambacht. Een in de praktijk haalbare en accurate methode om de pasvorm van een zadel te evalueren en hierover te communiceren ontbreekt daarbij. Bovendien is de (variatie in) rugconformatie bij het moderne sportpaard onvoldoende beschreven. De sector heeft nood aan praktisch bruikbare tools die toelaten de pasvorm van zadels nauwkeurig te evalueren en hierover ondubbelzinnig te communiceren.
Het op 3D scanning gebaseerde HorseBack project behelst daarom 1) het digitaliseren en bestuderen van de rugconformatie van sportpaarden en hun zadels en 2) de ontwikkeling van een applicatie welke virtueel zadelpassen mogelijk maakt. Men beoogt een uitgebreidere kennis betreffende de (variatie in) rugconformatie bij moderne sportpaarden evenals een efficiëntere communicatie hieromtrent dankzij de ontwikkeling van een matentabel voor paarden. Door middel van de app zal men ‘on site’ de maten van een paardenrug kunnen bepalen en bovendien nagaan of een gescand zadel in aanmerking komt om aangepast te worden op een bepaald paard.

Meer info

Fitting a saddle to every horseback: the digital revolution

The HorseBack project focuses on the professionalization of sports coaching in the horse sector and more specifically saddle fitting.
The horse sector, especially in Flanders, has a great social and economic value. With a view to optimizing (top) performance within a safe and sustainable sport for man and animal, the provision of 'a well-fitting saddle for every horse' is crucial, both in top sport and recreation. Traditionally, however, saddle fitting has been practiced as a subjective craft. A practicable and accurate method to evaluate and communicate the fit of a saddle is lacking. is lacking. Moreover, the (variation in) back conformation in the modern sport horse is insufficiently described. The industry needs practical tools that allow accurate evaluation and communication of saddle fit.
The HorseBack project based on 3D scanning involves 1) the digitization and study of the back conformation of sport horses and their saddles and 2) the development of a virtual saddle fitting application. The aim is to increase the knowledge of the (variation in) back conformation of modern sport horses and a more efficient communication about this thanks to the development of a saddle size chart for horses. By means of the app it will be possible to determine the measurements of a horse's back 'on site' and to check whether a scanned saddle is eligible to be fitted to a particular horse.

More info

HorseBack is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra FTILab+, Centre for Applied Data Science en 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Annelies Van den Eede

Onderzoekers

Frank Deruyck, Watts Van Caeneghem, Annelies Van Nuffel, Frank Sierens

Looptijd

26/09/2016 - 20/09/2020

Financier

PWO-middelen

Programma financier

PWO_Projectmatig onderzoek