Foto Kritische succesfactoren voor starters. Het belang van het financieel plan en de begeleiding door de accountant doorgelicht.

Kritische succesfactoren voor starters

K

Kritische succesfactoren voor starters

Kritische succesfactoren voor starters. Het belang van het financieel plan en de begeleiding door de accountant doorgelicht.

Het financieel plan heeft tot doel de haalbaarheid van een op te starten onderneming in te schatten en de koers van de onderneming na de opstart tijdig bij te sturen indien nodig. Ondanks het grote belang ervan, blijken ondernemers in vele gevallen slechts een rudimentair financieel plan op te stellen louter om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Het financieel plan heeft tot doel de haalbaarheid van een op te starten onderneming in te schatten en de koers van de onderneming na de opstart tijdig bij te sturen indien nodig. Ondanks het grote belang ervan, blijken ondernemers in vele gevallen slechts een rudimentair financieel plan op te stellen louter om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit onderzoeksproject zal analyseren in welke mate starters een (kwaliteitsvol) financieel plan opstellen, dat hen in staat stelt hun onderneming adequaat op te volgen. Aan de hand van een online bevraging zal de manier waarop het financieel plan opgemaakt wordt en de door ondernemers gepercipieerde meerwaarde ervan in kaart gebracht worden. Bovendien zullen de criteria waaraan een kwaliteitsvol financieel plan moet voldoen, geïdentificeerd en gebundeld worden in een toetsingslijst. Studenten Accountancy-Fiscaliteit en KMO-Management zullen aan de hand van de toetsingslijst financiële plannen van starters beoordelen, zodat ze optimaal voorbereid worden op hun adviesverlenende rol als boekhouder/accountant en/of ondernemerscoach. Een tweede cluster van onderzoeksvragen brengt de kennis van en het inzicht in het beheer van het werkkapitaal door Vlaamse starters in kaart. Bovendien zal de rol van de boekhouder/accountant bij het opstartproces en tijdens de eerste levensjaren van ondernemingen geanalyseerd worden, waarbij eventuele belemmeringen voor ondernemers in kaart gebracht zullen worden. Diepte-interviews bij starters zullen hier duidelijkheid in brengen. Na de volledige looptijd van het project zal er een antwoord geformuleerd worden op de hamvraag: in welke mate is de kwaliteit van het financieel plan een predictor voor de overlevingskansen van een onderneming? Gezien het grote maatschappelijke belang van ondernemingen, is het uitermate belangrijk om noden van ondernemers ten aanzien van planning, opvolging en beheer van financiële parameters te onderkennen. De bevindingen van het onderzoek zullen adviesverleners en boekhouders/accountants ondersteunen in de optimalisatie van hun dienstverlening. De grote interesse uit het werkveld bewijst bovendien de praktische relevantie van dit onderwerp.
Daarnaast bestaat er nog een leemte in de academische literatuur. In de 'business planning theory' wordt aangegeven dat onderzoek naar de financiële component van het business plan nodig is.
De onderzoeksexpertise die tijdens dit project opgebouwd zal worden, zal gedeeld worden met de vakgroep FIM o.a. via de werkgroep Onderzoek. Bovendien zal dankzij de nauwe samenwerking met collega's tijdens dit onderzoeksproject, kruisbestuiving tussen onderzoek en onderwijs bewerkstelligd worden. De leemtes en onduidelijkheden die op dit moment bestaan aangaande dit onderwerp, zullen in dit onderzoek behandeld worden, wat een meerwaarde zal betekenen voor collega's die studenten begeleiden bij opleidingsonderdelen als 'Financieel Management', 'Management Accounting', 'Bachelorproef' en andere financiële vakken.

             
                           
                                         
                                                        

Kritische succesfactoren voor starters is een onderzoeksproject van het Research Centre for Sustainable Organizations

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Stefanie De Bruyckere (Doctoraatsstudent)

Copromotoren

Annelies Roggeman, Patricia Everaert (UGent)

Looptijd

21/09/2015 - 20/09/2021

Financier

HOGENT

Programma financier

Doctoreren OP

Externe organisaties

Vlaams Agentschap Ondernemen
Internationaal Vereniging van Accountants, Bedrijfsrevisoren, Belastingconsulenten, Boekhouders en Fiscalisten
Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit