Foto Optipluim: Optimale teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimveevoeding

Optipluim.

O

Optipluim.

Optipluim: Optimale teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimveevoeding

Lokaal geteelde eiwitrijke gewassen vormen een duurzaam alternatief voor geïmporteerde soja als eiwitbron in de pluimveeteelt. In dit project worden handvaten aangereikt voor teelt, verwerking en gebruik van vlinderbloemigen als alternatieve eiwitbron.

Geïmporteerde soja als voornaamste eiwitbron strookt niet met een duurzame pluimveeteelt. Daarom is er in Vlaanderen nood aan meer uitgebreide kennis rond lokaal geteelde eiwitrijke gewassen, zoals erwten en veldbonen.

In dit project worden

  • teelttechnieken geoptimaliseerd met het oog op het bekomen van maximale eiwitproductie via mengteelten, met minimaal gebruik van pesticiden en andere chemicaliën.
  • verwerkingstechnieken verder onderzocht die de gehaltes aan anti-nutritionele factoren (ANFs) reduceren, zoals inkuilen, toasten en expanderen/extruderen.
  • oogst en verwerking van mengteelten gematcht met het gebruik ervan bij leghennen en vleeskippen, zowel in conventionele als biologische productiesystemen.

  • mogelijkheden onderzocht om gewasresten te valoriseren d.m.v. fermentatie door witrotschimmels, om zo een bijkomende hoogwaardige eiwitbron te creëren.

  • interacties bepaald tussen het gebruik van een alternatieve eiwitbron, de kwaliteit van de eindproducten en de stikstofexcretie door pluimvee.

  • duurzaamheidsanalyses uitgevoerd ter vergelijking van lokaal geproduceerde vlinderbloemige gewassen met al dan niet lokaal geproduceerde soja.

  • verbeterstrategieën en adviezen geïmplementeerd op 16 praktijkbedrijven representatief voor de verschillende productiesystemen (conventionele en biologische landbouw; leghennen en vleeskippen).

Zo worden vanuit een ketenperspectief handvaten aangereikt aan Vlaamse akkerbouwers, pluimveehouders en de veevoederindustrie voor de teelt, de verwerking en het gebruik van vlinderbloemige gewassen als alternatieve eiwitbron voor pluimvee.


Optipluim – Optimal cultivation of protein crops for poultry feed.

Locally grown protein crops are a sustainable alternative to imported soy as a source of protein in poultry farming. This project provides guidelines for the cultivation, processing, and use of leguminous plants as an alternative protein source.

Imported soy as the main protein source is not in line with sustainable poultry farming. Therefore, there is a need in Flanders for more extensive knowledge about locally grown protein crops, such as peas and field beans. 

In this project
•    Cultivation techniques are optimized to obtain maximum protein production via mixed crops, with minimum use of pesticides and other chemicals.
•    Processing techniques that reduce the levels of anti-nutritional factors (ANFs), such as ensiling, toasting, and expanding/extruding, are further investigated.
•    Harvesting and processing of mixed crops are matched with their use in laying hens and broilers, both in conventional and organic production systems. 
•    Possibilities of valorizing crop residues through fermentation by fungi are explored to create an additional high-quality protein source.
•    Interactions between the use of an alternative protein source, the quality of the end products, and the nitrogen excretion by poultry are determined. 
•    Sustainability analyses are carried out for comparison of locally produced leguminous crops to locally produced soy and non-locally produced soy.
•    Improvement strategies and recommendations are implemented on 16 farms representative of the different production systems (conventional and organic farming; laying hens and broilers).

From a chain perspective, this project provides Flemish arable farmers, poultry farmers, and the feed industry with tools for the cultivation, processing, and use of leguminous crops as an alternative source of protein for poultry.

Optipluim is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature.


Optipluim is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Geert Haesaert, Joos Latré

Copromotoren

Luk Sobry (Inagro), Joran Barbry (Inagro)

Projectcoördinator (extern)

Marta Lourenço (ILVO), Evelyne Delezie (ILVO)

Projectmedewerkers

Jasper Carette

Looptijd

01/08/2020 - 31/07/2024

Financier

VLAIO

Programma financier

Landbouw (LA)-trajecten

Externe organisaties

ILVO Dier
UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Plant en Gewas
Inagro – cluster Biologische productie