Foto Optipluim: Optimale teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimveevoeding

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Optipluim: Optimale teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimveevoeding

Pluimveeteelt moet zo duurzaam mogelijk verlopen, op een diervriendelijke manier. Geïmporteerde soja als voornaamste eiwitbron in diervoeder strookt hier niet mee. Daarom is er hoge nood aan lokaal geteelde eiwitrijke gewassen, zoals erwten en veldbonen. In deze gewassen kunnen anti-nutritionele factoren (ANFs) echter sterk aanwezig zijn, met nadelige effecten op de prestaties van eenmagige dieren (o.a. pluimvee en varkens). Er zijn momenteel verwerkingstechnieken voorhanden om de gehaltes aan ANFs te reduceren (via toasten, expanderen of inkuilen), maar meer uitgebreide kennis hieromtrent is nodig - vooral voor de mengteelt van deze eiwithoudende gewassen met granen. 
De verwerking van geoogste zaden zal in het kader van dit project gematcht worden aan het gebruik ervan bij pluimvee, in zowel conventionele als biologische productiesystemen. Verder zal het potentieel onderzocht worden om de gewasresten die overblijven na oogst van de zaden te valoriseren d.m.v. fermentatie door witrotschimmels, om zo een bijkomende hoogwaardige eiwitbron te creëren.

De algemene doelstelling van het OPTIPLUIM project is om vanuit een ketenperspectief aan Vlaamse akkerbouwers, pluimveehouders en de veevoederindustrie handvaten aan te reiken voor de teelt, de verwerking en het gebruik van vlinderbloemige gewassen als alternatieve eiwitbron voor pluimvee, via nieuwe inzichten en aangepaste teelt- en verwerkingstechnieken. Naast de valorisatie van de gewasresten zal ook onderzoek gedaan worden naar interacties tussen voedersamenstelling en kwaliteit van dierlijke eindproducten en naar effecten op stikstofexcretie door pluimvee. Er zullen tevens duurzaamheidsanalyses uitgevoerd worden ter vergelijking van het gebruik van lokaal geproduceerde vlinderbloemige gewassen met soja (al dan niet lokaal geproduceerd). Finaal doel is om verbeterstrategieën en adviezen in de praktijk te implementeren en het brede publiek te informeren over de bekomen kennis. 
 

Projectcoördinator

Geert Haesaert, Joos Latré

Copromotoren

Luk Sobry (Inagro), Joran Barbry (Inagro)

Projectcoördinator (extern)

Marta Lourenço (ILVO), Evelyne Delezie (ILVO)

Projectmedewerkers

Jasper Carette

Looptijd

01/08/2020 - 31/07/2024

Financier

VLAIO

Programma financier

LA-Traject (Landbouwtraject) oproep 19-20

Externe organisaties

ILVO Dier
UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Plant en Gewas
Inagro – cluster Biologische productie