Foto Optipluim: Optimale teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimveevoeding

Optipluim.

O

Optipluim.

Optipluim: Optimale teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimveevoeding

Lokaal geteelde eiwitrijke gewassen vormen een duurzaam alternatief voor geïmporteerde soja als eiwitbron in de pluimveeteelt. In dit project worden handvaten aangereikt voor teelt, verwerking en gebruik van vlinderbloemigen als alternatieve eiwitbron.

Geïmporteerde soja als voornaamste eiwitbron strookt niet met een duurzame pluimveeteelt. Daarom is er in Vlaanderen nood aan meer uitgebreide kennis rond lokaal geteelde eiwitrijke gewassen, zoals erwten en veldbonen.

In dit project worden

  • teelttechnieken geoptimaliseerd met het oog op het bekomen van maximale eiwitproductie via mengteelten, met minimaal gebruik van pesticiden en andere chemicaliën.
  • verwerkingstechnieken verder onderzocht die de gehaltes aan anti-nutritionele factoren (ANFs) reduceren, zoals inkuilen, toasten en expanderen/extruderen.
  • oogst en verwerking van mengteelten gematcht met het gebruik ervan bij leghennen en vleeskippen, zowel in conventionele als biologische productiesystemen.

  • mogelijkheden onderzocht om gewasresten te valoriseren d.m.v. fermentatie door witrotschimmels, om zo een bijkomende hoogwaardige eiwitbron te creëren.

  • interacties bepaald tussen het gebruik van een alternatieve eiwitbron, de kwaliteit van de eindproducten en de stikstofexcretie door pluimvee.

  • duurzaamheidsanalyses uitgevoerd ter vergelijking van lokaal geproduceerde vlinderbloemige gewassen met al dan niet lokaal geproduceerde soja.

  • verbeterstrategieën en adviezen geïmplementeerd op 16 praktijkbedrijven representatief voor de verschillende productiesystemen (conventionele en biologische landbouw; leghennen en vleeskippen).

Zo worden vanuit een ketenperspectief handvaten aangereikt aan Vlaamse akkerbouwers, pluimveehouders en de veevoederindustrie voor de teelt, de verwerking en het gebruik van vlinderbloemige gewassen als alternatieve eiwitbron voor pluimvee.

Optipluim is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Geert Haesaert, Joos Latré

Copromotoren

Luk Sobry (Inagro), Joran Barbry (Inagro)

Projectcoördinator (extern)

Marta Lourenço (ILVO), Evelyne Delezie (ILVO)

Projectmedewerkers

Jasper Carette

Looptijd

01/08/2020 - 31/07/2024

Financier

VLAIO

Programma financier

Landbouw (LA)-trajecten

Externe organisaties

ILVO Dier
UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Plant en Gewas
Inagro – cluster Biologische productie