PCA foto website

PCA.

P

PCA.

Academie voor de Eerste Lijn (Primary Care Academy)

Gezien de veranderende zorgnoden van de Belgische bevolking wil de Primary Care Academy (PCA), een onderzoeks- en onderwijsnetwerk van vier Vlaamse universiteiten, zes hogescholen, het Wit-Gele Kruis en patiëntenvertegenwoordigers, een bijdrage leveren aan het creëren van een optimale eerstelijnszorgervaring voor zorgontvangers, aangepast aan de context van de gemeenschap waarin ze leven, en met bijzondere aandacht voor rechtvaardigheid in Vlaanderen.

De PCA richt zich op het bouwen van een meer omvattende en interdisciplinaire eerstelijnszorg voor populaties met matig complexe zorgbehoeften om vermijdbare verslechtering en toenemende complexiteit te voorkomen. De PCA promoot doelgerichte zorg als innovatieve strategie voor proactieve en persoonsgerichte zorg in een interprofessioneel samenwerkingsmodel. Er wordt ook aandacht besteed aan het zelfmanagement ondersteunend vermogen van de mantelzorggemeenschap door het ontwikkelen van een toolbox die de duurzame implementatie van zelfmanagementondersteuning in de eerste lijn bevordert. Het PCA draagt bij aan een hoge kwaliteit van zorg door interdisciplinaire zorg en samenwerking uit te breiden, formele en informele zorgverleners, zorgontvangers, ervaringsdeskundigen, maatschappelijke en (lokale) beleidsmakers te betrekken en te verenigen. Om de persoonsgerichte en gemeenschapsgerichte benadering te bevorderen en tegelijkertijd rekening te houden met de sociale determinanten van gezondheid, zullen nieuwe modellen van interprofessionele zorgnetwerken en samenwerking worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. Op basis van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek ontwikkelt PCA optimale roadmaps en hands-on toolkits voor beleid, praktijk en onderwijs in de eerste lijn. Deze strategieën en hulpmiddelen vergemakkelijken de implementatie van proactieve en persoonsgerichte eerstelijnszorg voor de bevolking met matig complexe problemen. PCA zorgt ook voor substantiële input voor innovatieve opleidingsstrategieën op bachelor- en masterniveau en voor permanente educatie van beroepen in de gezondheidszorg en de sociale zorg. PCA heeft vanaf het begin contact met beleidsmakers.

Meer info

Primary Care Academy

Given the changing healthcare needs of the Belgian population, the Primary Care Academy (PCA), a research and teaching network of four Flemish universities, six university colleges, the White-Yellow Cross and patient representatives, aims to help create an optimal primary care experience for care receivers, adapted to the context of the community they live in, and with special attention to equity in Flanders.
The PCA focuses on building more comprehensive and interdisciplinary primary care for populations with moderately complex care needs in order to prevent avoidable deterioration and increasing complexity. The PCA promotes goal-oriented care as an innovative strategy for pro-active and person-centred care in an inter-professional collaboration model. Attention is paid as well to the self-management support capacity of the caregiving community by developing a toolbox that enhances the sustainable implementation of self-management support in primary care. The PCA contributes to high quality of care by expanding interdisciplinary care and collaboration, involving and uniting formal and informal care providers, care receivers, experience experts, community and (local) policymakers. To foster the personcentred and community-based approach whilst taking into account the social determinants of health, new models of interprofessional care networks and collaboration will be developed, tested and implemented. Based on academic and practice-oriented research, PCA develops optimal roadmaps and hands-on toolkits for primary care policies, practice and education. These strategies and tools facilitate the implementation of proactive and person-centred primary care for the population experiencing moderately complex difficulties. PCA also creates substantial input into innovative training strategies at the bachelor and master levels as well as in continuing education of health and social care professions. PCA interacts with policymakers from the outset.

More info

PCA is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra EQUALITY ResearchCollective en 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Leen Van Landschoot

Projectcoördinator

Universiteit Antwerpen

Copromotor

Didier Reynaert, Jessica De Maeyer, Catherine De Vos, Benedicte De Koker, Nico De Witte

Looptijd

01/04/2019 - 31/03/2024

Financier

Federale Instellingen

Partners

Arteveldehogeschool

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Katholieke Universiteit te Leuven

Thomas More Mechelen-Antwerpen

UC Leuven Limburg

Universiteit Antwerpen

Universiteit Gent

Vlaams Patiëntenplatform

Vrije Universiteit Brussel

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen