Foto SKI+: de brug tussen welzijn en onderwijs vanuit het ouderperspectief benaderd

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

SKI+: de brug tussen welzijn en onderwijs vanuit het ouderperspectief benaderd

Eén van de vaststellingen uit het HOGENT praktijkgerichtonderzoek SKI-Tool is dat zowel scholen als welzijnsactoren een groeiende nood ervaren om meer te gaan samenwerken met als doel de problematieken van gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare leefsituatie beter te kunnen opvangen. Dit uit zich in een toename aan samenwerkingsinitiatieven waarbij laagdrempelig en outreachend werken naar ouders een belangrijke insteek is: brugfigurenwerkingen allerhande, maatschappelijk werkers in scholen en de vele huiswerkinitiatieven. De voorbeelden zijn legio. SKI bracht deze initiatieven in kaart vanuit het perspectief van de professionals uit onderwijs en welzijn en ontwierp een eerste handelingsschema waarin de professional zich kan positioneren. Het perspectief van ouders ontbreekt echter nog. Daarnaast viel op dat de draaischijffunctie van het CLB tussen scholen, ouders en verschillende sectoren nog erg onduidelijk bleek doorheen het onderzoek.

Binnen een vervolgonderzoek, SKI+ willen de onderzoekers een beter zicht krijgen op het gebruik en de beleving van ouders bij de verschillende samenwerkingsinitiatieven gericht op laagdrempelig en outreachend werken naar gezinnen toe. Daarnaast streven de onderzoekers naar een beter begrip van de rol van het CLB vanuit het perspectief van ouders. Door middel van participatieve onderzoeksmethodes willen we ervaringskennis van de ouders blootleggen en daardoor verder kennis uitbouwen over hoe de samenwerking tussen onderwijs en welzijn (best) vorm krijgt. Die nieuwe kennis toetsen we af bij de professionals (brugfiguren, maatschappelijk werkers, CLB-medewerkers, …) via de vignettenmethodiek en verder komen we tot de verdere opbouw van een handelingskader en reflectietools voor betrokken professionals in samenwerkingen tussen onderwijs en welzijn.

Projectcoƶrdinator

Katrien De Maegd

Projectmedewerkers

Marie Seghers, Celine Mertens, Tineke Schiettecat, Eva Vens, Marianne Schapmans

Looptijd

21/09/2021 - 24/09/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra, Middelen opleidingscentra