vermaatschappelijking ggz foto website

Vermaatschappelijking ggz.

V

Vermaatschappelijking ggz.

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg: Competenties van zorgprofessionals in transitie

De organisatie van het Vlaamse zorglandschap bevindt zich volop in de transitie van intramurale zorg naar gemeenschapsgerichte zorg. Deze overgang vraagt nieuwe competenties van professionals in de zorg-, hulp en dienstverlening.
De huidige zorgprofessionals in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg), met verpleegkundigen, orthopedagogen, sociaal werkers en ergotherapeuten als belangrijkste disciplines, werden immers tot nu toe vooral opgeleid volgens een ‘instellingslogica’ waarbij vanuit de eigen discipline gewerkt wordt met de cliënt die op een afdeling is opgenomen. In de gemeenschapsgerichte GGZ wordt zorg daarentegen vooral vanuit een multidisciplinaire samenwerking gerealiseerd, waarbij de functiedifferentiatie volgens discipline minder scherp is afgebakend dan in de klassieke intramurale zorg. Toch vindt deze transitie in werkwijze plaats zonder dat er hiervoor een kader bestaat, noch om zorgprofessionals die reeds actief zijn in de intramurale zorg hierin te begeleiden noch om studenten en afgestudeerden hierop voor te bereiden.
Uit deze discrepantie vloeit de centrale onderzoeksvraag van dit project voort: “Welke ondersteuning kunnen onderwijs en zorgorganisaties bieden aan (toekomstige) zorgprofessionals om hen zo optimaal mogelijk te laten functioneren in een multidisciplinaire en maatschappijgerichte zorgcontext?”.
Hierbij gaat de aandacht uit naar de rol van generieke en disciplinegebonden competenties. Als valorisatie van het project werd een online competentieverkenner ontwikkeld, die zich richt op werkgevers uit de GGZ-sector. De toepassing is in eerste instantie bedoeld om belangrijke competenties die uit het onderzoek zijn gebleken in kaart te brengen. De tool combineert praktijksituaties met een kwalitatieve en kwantitatieve meting. Dit stelt de werkgever in staat om een realistische inschatting te maken van de competenties waarover de participant beschikt. De competentieverkenner kan helpen om hiaten in het gewenste competentieprofiel te remediëren binnen de organisatie.
Daarnaast werd een train de trainer module ontwikkeld voor (toekomstige) zorgprofessionals in de GGZ met betrekking tot praktische vaardigheden in de omgang met suïcidale ideaties en vragen rond levenseinde.

Meer info

Socialisation of mental health care: Skills of care professionals in transition

The organisation of the Flemish care sector is in the midst of a transition from intramural care to community-based care. This transition requires new skills of healthcare, assistance, and service professionals.

After all, up until now, the current healthcare professionals in the GGZ (geestelijke gezondheidszorg: mental health care), with nurses, remedial educationalists, social workers, and occupational therapists as the main disciplines, have mainly been trained according to an institutional logic, in which they work based on their own discipline with the client admitted to a department. In the community-oriented mental health care, on the other hand, healthcare is mainly provided according to a multidisciplinary collaboration, where the position differentiation according to discipline is not as clearly defined as in classic intramural care. However, this transition in working methods is happening without a corresponding framework to guide healthcare professionals already active in intramural care, or to prepare students and graduates.

Flowing from this discrepancy, the central research question of this project is: "How can education and healthcare organizations support (future) healthcare professionals to enable them to operate as effectively as possible in a multidisciplinary and society-oriented healthcare context? The focus here is on the role of generic and discipline-specific competences. To valorise the project, an online skill examiner was developed, targeting employers in the mental health sector. The application is primarily intended to identify relevant competences that emerged from the research. The tool combines practice situations with qualitative and quantitative measurement. This enables the employer to make a realistic assessment of the competences that the participant possesses. The skill examiner can help in remedying gaps in the desired skills profile within the organization. In addition, a train the trainer module was developed for (future) care professionals in the mental health sector on practical skills in dealing with suicidal thoughts and end-of-life questions.

More info

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg: Competenties van zorgprofessionals in transitie is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Stefaan De Smet

Copromotor

Jessica De Maeyer, Patricia Colman, Didier Reynaert, Liesbeth Van Heck, Leen Van Landschoot, Herlinde Dael

Onderzoekers

Jürgen Magerman

Looptijd

01/10/2016 - 25/09/2022

Financier

PWO-middelen