Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Optimale teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimveevoeding

Lokaal geteelde eiwitrijke gewassen vormen een duurzaam alternatief voor geïmporteerde soja als eiwitbron in de pluimveeteelt. In dit project worden handvaten aangereikt voor teelt, verwerking en ...

Geïntegreerde aanpak van knolcyperus

Het onkruid knolcyperus (Cyperus esculentus) komt, sinds de eerste waarneming op Vlaamse bodem midden jaren '80, intussen overal in Vlaanderen voor. Toch bestaan er nog tal van vragen rond de ...

Productie van non- en laag alcoholische bieren met maltose-negatieve gisten en alternatieve granen

De verkoop van non- en laag alcoholische bieren (NABLAB) neemt jaar na jaar toe. Toch zijn er nog een aantal belangrijke sensorische tekortkomingen bij deze bieren, die worden gebrouwen met ...

Gebruik van alternatieve granen voor de productie van kwaliteitsvolle innovatieve bieren

Veel Belgische brouwers proberen reeds diverse mogelijkheden uit voor meer productdiversificatie en nieuwe flavours. Hierbij staat hop vaak centraal, als ook het gebruik van gemengde ...

Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de rundveehouderij: Focus op voedersorghum en mengteelt kuilmaïs-klimboon

Wijzigende klimaatomstandigheden leidden de laatste jaren tot tegenvallende gewasopbrengsten en een lagere kwaliteit van ruwvoeder. Dit project heeft als doel de monocultuur van maïs te doorbreken ...

Exploratie van duurzame gewassen voor toepassingen in de Vlaamse circulaire bio-economie

Landbouwers en bedrijven zijn regelmatig op zoek naar nieuwe gewassen om te telen en te verwerken, om zo hun bedrijfsvoering te verbreden. In dit project onderzoeken we het potentieel van ...

Mycotoxinen en toxigene schimmels

De associatieonderzoeksgroep 'MYCOTOXINS and TOXIGENIC MOULDS' streeft naar het oplossen van de huidige mycotoxineproblemen die endemisch zijn in menselijke voeding en diervoeder, door deze op te ...

EcoLabs in een Educatief LANDschap

ELAND is een onderzoeksplatform rond bos-, natuur-, en groenbeheer van de Associatie Universiteit Gent.

Duurzame valorisatie van broodverlies in bakkerij en brouwerij.

Jaarlijks gaat 1/3 van het voedsel verloren. Zo wordt brood vaak verspild. Bakkerijen en retailers zullen steeds broodverlies hebben ondanks preventiemaatregelen. Nu worden broodresten voor een kleine ...

Potentieel van de korte keten voor brood geproduceerd met lokaal geteelde oude en/of alternatieve graansoorten met het oog op een meer duurzaam agro- en voedingssysteem

Bij korte-keten-initiatieven rond broodproducten met lokaal geteelde bakgranen zorgt het gebrek aan gefundeerde begeleiding voor wisselend succes: identificeren van de succesparameters (ketenbreed) is ...

Gebruik van DNA merkers om droogteresistentie & kwaliteitskenmerken in te bouwen bij Zomergerst

Uit klimaatstudies (UNESCO, 2012) komen voor de nabije toekomst voorspellingen voort van toenemende droogte en waterschaarste. Voor gerst, dat wereldwijd veel geteeld wordt, liggen er wat ...

Bloemenmengsels als win-win situatie voor biodiversiteit én teler bij vollegrondboomkwekerij

Om de wereldwijde biodiversiteitscrisis tegen te gaan worden ook in Vlaanderen maatregelen getroffen om de Vlaamse biodiversiteit te beschermen en te ondersteunen. Deze operationele groep onderzoekt ...

Veldbonen, van veld tot voer

Het tekort aan geconcentreerde eiwitbronnen voor de veehouderij maakt dat Vlaanderen nog te veel afhangt van de invoer van overzeese soja om het binnenlandse vee te voeden. Lokaal geteelde ...

Natuurlijke vijanden stimuleren: een bankerplant-systeem in de biokoolteelt

Melige koolluis (Brevicoryne brassicae) maakt deel uit van het complex aan plaaginsecten dat koolgewassen belaagt en wordt door heel wat (bio)-kooltelers beschouwd als een belangrijke en moeilijk ...

Een efficiëntere inzet van stikstof bij tarwe

Door strengere bemestingsnormen in het wijzigende klimaat wordt het in Vlaanderen steeds moeilijker om met de huidige aanpak op een rendabele manier tarwe te telen. De wettelijke bepalingen samen met ...

Peulvruchten en afgeleiden als beloftevolle ingrediënten in de graan- en bakkerijsector

Peulvruchten bieden heel wat potentieel bij de ontwikkeling van bakkerijproducten met een gebalanceerd nutritioneel profiel en duurzaam karakter. Bovendien kunnen ze gebruikt worden als een ...

LEGuminosen - Onmisbaar in een agro-ecologisch teeltsysteem van humane voeding

Momenteel worden peulvruchten slechts in beperkte mate in Vlaanderen geteeld, en dan vaak nog als veevoeder. Er is nochtans een stijgende interesse voor lokaal geteelde peulvruchten voor humane ...

Duurzame beheersing van koolvlieg

Het hoofddoel van dit project is de implementatie van een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg met focus op het optimaal gebruik van natuurlijke plaagbeheersing en de toepassing van ...

Valorisatie van gehele plantsilage van granen al dan niet gemengd met vlinderbloemigen op het melkveebedrijf met specifieke aandacht voor pensgezondheid

Een dalende bodemkwaliteit en -veerkracht zorgt voor een verminderde opbrengst en kwaliteit van ruwvoer op melkveebedrijven, zeker in een wijzigend klimaat. Een hogere teeltdiversificatie, bv. door ...

HerBioGras+ - Herstel van Biodiverse Graslanden: ecosysteemdiensten onder de loep

In het kader van behoud en herstel van biodiversiteit proberen natuur- en landschapsbeheerders op voormalig bemeste gronden biodivers grasland te creëren of herstellen, maar graslandherstel blijkt een ...