Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Woon- en omgevingskwaliteit in Sociale Huisvestingswijken in Vlaamse centrumsteden.

Met het onderzoeksproject WiSH wordt de kwaliteit van woning- en woonomgeving in Vlaamse sociale huisvestingswijken onder de loep genomen.Het project draagt bij aan een oplossing voor een deelprobleem ...

Participatief onderzoekstraject buurtwerking Dendermonde

In opdracht van de stad Dendermonde deed onderzoekscentrum eCO-CITY in 2021 een participatief onderzoekstraject in vijf wijken van de stad. De onderzoekers gingen in gesprek met buurtbewoners, ...

Music for social impact: practitioners' contexts work and beliefs

Participatieve muzikale activiteiten worden meer en meer buiten formele onderwijstrajecten en kunstscholen aangeboden aan groepen met sociale noden of tekortkomingen in diverse contexten. Deze ...

Ruimtehelden - Interactieve toolbox voor ruimte-educatie en -participatie

Tieners zijn cruciaal voor de transitie naar duurzaam ruimtegebruik. Bepaalde tieners zijn zelfs voortrekker en aanjagers van deze transitie, bijvoorbeeld op vlak van klimaatbeleid. Toch blijkt dat ...

Buurtgericht werken in woonzorgcentra

Sinds het woonzorgdecreet van 2009 dienen woonzorgcentra te werken aan samenwerking met en integratie in de buurt. In opdracht van het provinciaal overleg woonzorgcentra in Oost-Vlaanderen, voerden we ...

Platform Citizenship - Platform design for a child participatory decision-making culture in Flanders in times of crisis

Een sterk en kwalitatief lokaal (jeugd- en kinderrechten-) beleid vraagt om een gedeelde mindset, visie en cultuur waarin participatie van alle burgers, en dus ook van kinderen en jongeren, als zinvol ...

KInderen in Stedelijke Ruimtes: ontwikkeling van een sociaal en ruimtelijk onderzoeks- en reflectiekader

De planning van kindvriendelijke stedelijke ruimtes vormt een uitdagende interdisciplinaire opgave voor iedereen die ruimtelijk, pedagogisch of sociaal meewerkt aan de toekomstige stad. De ...

Duurzaamheid van tijdelijke invullingen

Opportunitijdelijkheid is een onderzoek naar de sociale rechtvaardigheid in/van tijdelijke invullingen. Het onderzoek verkent hoe tijdelijke invullingen en gebruiken van leegstaande gebouwen en ...

Living Lab HOGENT

Het hoofddoel van het living lab is het participatief uitdenken en ontwerpen van een klimaatadaptieve (= veerkrachtige) groeninfrastructuur rond de HOGENT Campus Schoonmeersen. Klimaatadaptieve ...

Sociaalruimtelijk en ontwerpend onderzoek naar de [B]etekenisgeving [L]eefbaarheid en [O]ntplooiingskansen voor [K]inderen en tieners in de context van hoogbouw

Een groeiende groep kinderen en tieners groeit op in één of andere vorm van stapelbouw: van grootschalige sociale hoogbouw, over private flats tot kleinschalige cohousing. Toch hebben we weinig zicht ...

Procesbegeleiding Stadsvernieuwing door co-creatie

Voorbereidende studie voor een gebiedsgericht en geïntegreerd stadsvernieuwingsprogramma voor de Gentse wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham

De Gentse wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham wordt gekenmerkt door complexe, met elkaar gerelateerde problematieken die de leefbaarheid van de wijk onder druk zetten. De problematieken vereisen duurzame, ...

Sociale rechtvaardigheid in lokale contexten.

In het project SORE werd onderzocht of en hoe invulling wordt gegeven aan ‘sociale rechtvaardigheid’ in lokale (verstedelijkte) praktijken enerzijds en in opleidingen sociaal werk anderzijds. Daarover ...

Comm-Unities in Trans-Form. Over duurzame en sociaal rechtvaardige stadsvernieuwing en -ontwikkeling

Wat hedendaagse steden met elkaar gemeen hebben is het vormgeven van transitieprocessen en het zoeken naar een nieuwe balans tussen rollen, bevoegdheden en investeringen van diverse stakeholders. Het ...

Praktijken van kunst- en cultuurbemiddeling in diepstedelijke contexten

Dit onderzoek wil inzicht verkrijgen in hoe praktijken van kunst- en cultuurbemiddeling zich ontwikkelen in de diepstedelijke contexten (zoals Brussel, Gent, Antwerpen) als experimentele ‘praktijken ...

Wijk

In de voorbije jaren startten verschillende steden stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten op. Actuele beleidskeuzes maken duidelijk dat dit beleid verder gezet wordt. We verwachten dat nog ...

Sociale Impact van Participatieve Kunstpraktijken

Het publiek debat over de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur is actueel. Veel kunst- en cultuurpraktijken zijn op zoek naar wat ze teweegbrengen bij de deelnemers, het publiek, en ruimer: ...

Gemeenschapsvorming in een veranderende stad. Een analyse van praktijken en vertogen in de publieke ruimte

De centrale vraag van dit onderzoek is op welke manier sociaal-culturele tussenkomsten zich verhouden tot bestaand processen van gemeenschapsvorming in een veranderende stad. De drie deelvragen ...

Sociaal-sportieve praktijken en toegankelijkheid: een systeemperspectief

Dit onderzoeksproject wil op basis van casestudieonderzoek de toegankelijkheid van sociaal-sportieve praktijken in kaart brengen, nagaan hoe relaties tussen lokale systeemactoren invloed hebben op ...

Sociaal-ruimtelijk werken in sociaal werk

Binnen het sociaal werk ontwikkelt zich een sociaal-ruimtelijk perspectief, waarbij er oog is voor ruimtelijke elementen, sociale processen en de interactie ertussen. Het onderzoek heeft als ...