Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Community development: participatief actie onderzoek naar interventies die het leven met HIV/AIDS in de (school)gemeenschap in Oeganda faciliteren

Ondanks aanzienlijke progressie in preventie en behandeling in Sub-Sahara-Afrika het voorbije decennium, werden zichtbaar minder inspanningen geleverd voor de langetermijnondersteuningsnoden van ...

Het duurzaam inbedden van ervaringskennis en -deskundigheid in het hoger onderwijs.

In het sociale domein wordt ervaringskennis meer en meer erkend als derde bron van kennis, naast professionele en wetenschappelijke kennis. Dit project ontwikkelt en coördineert acties zowel binnen ...

Co-creatie in beeld: Een ontmoeting tussen professionals en ervaringswerkers in drie zorgsectoren

De laatste jaren is er vanuit het beleid meer en meer aandacht voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid, met een focus op innovatieve zorg en ondersteuning. Dit onderzoeksvoorstel gaat in op het ...

Training voor inclusie van ouder wordende mensen met een handicap door middel van uitwisseling

De overgang naar een inclusieve samenleving dwingt dienstverleners uit verschillende vakgebieden om samen te werken en van elkaar te leren. In een inclusieve samenleving ondersteunen reguliere en ...

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg: Competenties van zorgprofessionals in transitie

De organisatie van het Vlaamse zorglandschap bevindt zich volop in de transitie van intramurale zorg naar gemeenschapsgerichte zorg. Deze overgang vraagt nieuwe competenties van professionals in de ...

De positie van de sociale restaurants in de realisatie van het recht op voeding. Ontwikkelen van een profielscan v/d sociale restaurants in het kader van het armoedebestrijdingsplan

Mensen in armoede kunnen vaak hun meest essentiële basisbehoeften onvoldoende bevredigen, zo ook het voorzien in voldoende en gezonde voeding. Dit project onderzoekt de positie van de sociale ...

ErvaringsVuur: Werken met ervaringskennis binnen de ondersteuning van jongeren in de jeugdhulp bij de stap naar zelfstandigheid

Participatief werken met jongeren en hun context wordt gezien als een kritisch vertrekpunt van kwaliteitsvolle jeugdhulp. De inspanningen die zijn geleverd in de richting van een meer participatieve ...

Arts-Based Research in Addressing Social Inequality and Exclusion

Probleemstelling en doelstelling: Met het project ‘Arts-Based-Research’ exploreren we hoe performatief onderzoek (nl. creatieve of kunst gebaseerde onderzoeksmethoden) binnen ...

Samen sterk Op en ronde de School (SOS). Realiseren van optimale leerkansen van kinderen en jongeren in kwetsbare leefsituaties. Werken op het kruispunt Onderwijs & Welzijn.

Binnen het project “Samen sterk Op en rond de School” nemen we twee deel onderzoeksprojecten samen:(1) De school als een ontmoetingsplaats waarbinnen allerlei actoren in interactie gaan of ...

Crustatieve zorg - Het leven boven de psychiatrische aandoening uitgetild

Crustatieve zorg is een nieuwe zorgbenadering voor mensen met een ernstige en persisterende psychiatrische aandoening (EPPA), gebaseerd op de palliatieve filosofie. Het doel is om de kwaliteit van ...

Een exploratief monitoringsonderzoek naar de rol van de Missing Link in het garanderen van cultuursensitieve psychosociale zorg voor jongeren met een vluchtelingenachtergrond

Hand in Hand, Erigent en Solentra voeren samen een project uit, de ‘Missing Link’, gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting. Het project zet in op cultuursensitieve psychosociale zorg voor ...

POS & Voices that count

Aan de hand van de POS (Personal Outcomes Scale) wordt de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking op acht verschillende domeinen in kaart gebracht. Dit gesprek resulteert in ...

Enhancing the Reproductive Autonomy of Girls in Uganda

Een groot deel van de adolescente meisjes in Afrika bezuiden de Sahara heeft te maken met seksuele en reproductieve gezondheid (SRH). reproductieve gezondheid (SRH), zoals hiv en aids, vroegtijdige ...

Structural embedding knowledge by experience in higher education through processes of co-creation

Het Erasmus+ project ‘ Structural embedding knowledge by experience in higher education through processes of co-creation’ (SEKEHE) focust op het structureel verankeren van ervaringskennis in ...

Samen sterk voor een vlotte studiekeuze

Dit project heeft als doel de oriëntering van de leerlingen basisonderwijs te Ronse naar het secundair onderwijs in kaart te brengen en te versterken. In het bijzonder wil het project een beter zicht ...

HerstelAcademie Vlaanderen

Dit onderzoek gaat in op de vraag 'Wat is de betekenis van de HerstelAcademie binnen de vermaatschappelijking van zorg en het huidige GGZ beleid van de Vlaamse overheid?'. We beogen als eerste in ...

Vrijetijdsbeleving van jongeren in het beroepsonderwijs

In beleidsontwikkeling en onderzoek wordt de ondervertegenwoordiging van specifieke groepen van jongeren in het georganiseerde vrijetijdsaanbod geproblematiseerd. Het gevolg is dat er veelal wordt ...

Transculturele competentieversterking voor de Opvolging van Personen met een PSYchische kwetsbaarheid in het Fedasil opvangnetwerk

Met dit project wordt beoogd het multidisciplinair team van eerstelijnsmedewerkers in het Fedasil opvangnetwerk te ondersteunen om personen met geestelijke gezondheidsnoden op een transculturele en ...