Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Personal Outcome Scale an international Network

Het project beoogt een internationaal netwerk te vormen van gebruikers van de Personal Outcomes Scale.Bijna 12 jaar na de oprichting van de Personal Outcome Scale (POS) is een internationaal netwerk ...

Ontmoeting Sociaal Werk en Politie: training ter bevordering van de samenwerking tussen de beroepsgroepen sociaal werk en politie in de publieke ruimte

SwaPol is een educatief project dat de ontmoeting tussen het sociaal werk en de politie wil bevorderen. In de publieke ruimte komen immers zowel politie als sociaal werk vaak in contact met kwetsbare ...

Lekker(s) op school

Lege of ongezonde brooddozen, in veel scholen is het helaas geen onbekend fenomeen. Een goed gevulde maag en gezonde en evenwichtige voeding zijn nochtans essentieel voor de goede ontwikkeling van ...

Onderzoek naar ontwikkeling en toepassing van richtlijnen betreffende het gebruik van psychofarmaca bij volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag vanuit een Quality of Life perspectief

Dit onderzoek wil vanuit een holistische en interdisciplinaire visie het verband nagaan tussen het gebruik van psychofarmaca (voor probleemgedrag) en de impact hiervan op de kwaliteit van leven van ...

Assessing the quality of life of children and adolescents with intellectual disabilities: convergent validity between the KidsLife and the POS-CA

Deze studie heeft als doel bewijs te verkrijgen voor convergente validiteit tussen twee instrumenten die de kwaliteit van leven bij kinderen en adolescenten met een verstandelijke beperking ...

Academie voor de Eerste Lijn (Primary Care Academy)

Gezien de veranderende zorgnoden van de Belgische bevolking wil de Primary Care Academy (PCA), een onderzoeks- en onderwijsnetwerk van vier Vlaamse universiteiten, zes hogescholen, het Wit-Gele Kruis ...

Integrale zorgverlening op de eerste lijn. Onderzoek naar de interdisciplinaire aanpak van sociale problemen in de wijkgezondheidscentra tegen de achtergrond van de vermaatschappelijking van de zorg.

Hoe krijgt een integrale zorgbenadering vorm in de wijkgezondheidscentra tegen de achtergrond van vermaatschappelijking van de zorg?Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen op het vlak van ...

De impact van een innovatief leerprogramma op de kwaliteit van leven van jongvolwassenen met een cognitieve ondersteuningsnood of verstandelijke beperking

Het betreft een longitudinaal onderzoek van 4 jaar waarbij participanten op 3 verschillende tijdstippen geïnterviewd worden met behulp van de 'Persoonlijke Uitkomst-Schaal' (POS). Het doel van het ...

De wildgroei aan outreach praktijken: een vraag naar afstemming en kwaliteitsbewaking

De laatste 10 jaar hebben we een opmars van outreach werkingen gezien in het brede sociale domein (jeugd(welzijns)werk, de ruime hulp- en dienstverlening en de gespecialiseerde zorg en ondersteuning). ...

Training voor inclusie van oudere mensen met een handicap door middel van uitwisseling 2.0

In onderzoek werd met 9 Europese partners gedurende 3 jaar opleidingsmateriaal ontwikkeld voor verschillende professionals die ondersteuning bieden aan oudere mensen met een verstandelijke beperking ...

Screenings- kwaliteits- en inspiratietool voor welzijns- en onderwijsactoren voor de uitrol en implementatie van een integrale samenwerking i.f.v. ondersteuning van kinderen in maatschappelijk kwetsbare gezinnen op school.

Scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen en welzijnsnoden. Om de groeiende kansarmoedeproblematieken op en rond de school aan te pakken, ontstaan ...

Maatschappelijke kwetsbaarheid in beeld: een kritische analyse van inclusief burgerschap van en door personen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties

De huidige evoluties in het welzijnslandschap zetten meer en meer in op vermaatschappelijking van zorg en ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare groepen (vb. Art. 107 binnen de geestelijke ...

Sociaal werk en mensenrechten: onderzoek naar de ontwikkeling van een grondrechtenbenadering als hefboom voor samenlevingsopbouw

Mensenrechten vormen een fundamentele bouwsteen voor het sociaal werk. Sociaal werkers worden verondersteld menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid na te streven en sociale ongelijkheid te ...

"We make the road by walking": co-creatieve trajecten over het vormgeven van impactevaluatie voor onderzoek en praktijk.

Vanuit de hulp- en dienstverlening waar professionals bezorgd zijn over de impact die ze hebben op de meest kwetsbare leefsituaties van hun cliënten, gaan we via een procesonderzoek na hoe ze die ...

Het 'Geïntegreerd Breed Onthaal' als antwoord op het probleem van onderbescherming? Co-creatief onderzoek naar de inzet van gemeenschapsgerichte zorg en ervaringskennis in functie van een toegankelijke eerstelijnszorg

In België leeft een grote groep van mensen in onderbescherming. Zij maken geen gebruik van hulp- en dienstverlening waar ze wel aanspraak op kunnen maken. Onderbescherming is hoger bij specifieke ...

De brug tussen welzijn en onderwijs vanuit het ouderperspectief benaderd

Scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen en welzijnsnoden. Om de groeiende kansarmoedeproblematieken op en rond de school aan te pakken, ontstaan ...

Gemeenschapsgericht participatief onderzoek en verbindend partnerschap als basis voor een divers-sensitief hulpverleningsaanbod voor gezinnen met een migratieachtergrond in Gent

Actuele mondiale migratieontwikkelingen en toenemende etnisch-culturele differentie in onze samenleving maken dat toekomstbestendig welzijnswerk en hulpverlening zich dienen te heroriënteren naar een ...

Community development: participatief actie onderzoek naar interventies die het leven met HIV/AIDS in de (school)gemeenschap in Oeganda faciliteren

Ondanks aanzienlijke progressie in preventie en behandeling in Sub-Sahara-Afrika het voorbije decennium, werden zichtbaar minder inspanningen geleverd voor de langetermijnondersteuningsnoden van ...

Het duurzaam inbedden van ervaringskennis en -deskundigheid in het hoger onderwijs.

In het sociale domein wordt ervaringskennis meer en meer erkend als derde bron van kennis, naast professionele en wetenschappelijke kennis. Dit project ontwikkelt en coördineert acties zowel binnen ...

Co-creatie in beeld: Een ontmoeting tussen professionals en ervaringswerkers in drie zorgsectoren

De laatste jaren is er vanuit het beleid meer en meer aandacht voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid, met een focus op innovatieve zorg en ondersteuning. Dit onderzoeksvoorstel gaat in op het ...