Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Draaischijffunctie van het CLB what's in a name?

Allerlei welzijnsproblemen komen de school binnen: lege brooddozen, onbetaalde schoolfacturen, opvoedingsproblematieken, slechte huisvestiging, te grote afstand tussen ouders en school, enz. Het is ...

Onderzoek naar factoren die bijdragen tot een succesvolle implementatie van XR als leermiddel in het onderwijs

XR-technologie (eXtended Reality) biedt heel wat kansen voor het onderwijs. Toch is onduidelijk welke factoren de effectiviteit van de implementatie bepalen. XR-factor wil scholen met uiteenlopende ...

Remember to Remember

Dit onderzoeksproject focust op de training van prospectief geheugen bij 11-15-jarigen met leerstoornissen en/of ASS.Metacognitieve vaardigheden (planning controle zelfreflectie) zijn belangrijke ...

Welke prentenboeken gebruiken Vlaamse kleuterleerkrachten bij het vormgeven van wiskundige instructie met welk doel en op welke wijze?

In dit onderzoek willen we nagaan hoe de huidige situatie is in het Vlaams kleuteronderwijs: welke boeken worden op welke wijze gebruikt en met welk doel op vlak van wiskunde? Aan de hand van het ...

Geïntegreerd wetenschapsonderwijs: Lijden of Leiden?

Sinds september 2019 zijn de nieuwe eindtermen van kracht in de eerste graad secundair onderwijs. De eindtermen worden hierbij niet meer aan onderwijsvakken gekoppeld, waardoor een variëteit aan ...

Competenties van lesgevers hoger onderwijs m.b.t. het onderwijzen van studenten met een leerstoornis

De groep studenten met een leerstoornis die hogere studies aanvangt, groeit elk jaar. Dat komt omdat deze jongeren tijdens hun middelbare schooljaren gestimuleerd worden om hoger onderwijs te proberen ...

Krachtige UDL brede basiszorg voor rekenen in de lagere school

Dit interprofessioneel onderzoeksproject bekijkt hoe een effectieve 'brede basiszorg' op klasniveau gerealiseerd kan worden, uitgaande van Universal Design for Learning (UDL) en in functie van het ...

Impact Modernisering Secundair Onderwijs op Bachelor Secundair Onderwijs

In dit onderzoeksproject nemen we de impact van de modernisering van het Secundair Onderwijs op de lerarenopleidingen in Vlaanderen onder de loep. We onderzoeken hoe bacheloropleidingen toekomstige ...

Complementaire co-teaching tussen een leerkracht en een zorgprofessional

In dit project in een Gentse proeftuinschool wordt geëxperimenteerd met een co-teachingsvorm waarin verschillende experten samenwerken in de klas, met als doel effectiever inclusiever onderwijs te ...

Efficiënt duaal leren in het hoger onderwijs

Met dit onderzoeksproject willen we een bijdrage leveren aan het (tot nu beperkte) wetenschappelijk pedagogisch onderzoek naar duale trajecten. We willen nagaan of duaal leren een efficiënte en ...

Sociale Mobiliteit door Onderwijs: Grenswerk

Een meer gelijke toegang tot het hoger onderwijs kan bereikt worden als meer kinderen van ouders die niet gestudeerd hebben hogere studies beginnen. Met dit onderzoek zal nagegaan worden welke ...

Invloed van een lessenreeks inclusief een bobbelbaan in elke les op het motorische leerresultaat en de motivatie van kinderen (5-12 jaar) in het basisonderwijs

Studies tonen aan dat basisschoolkinderen de voorgeschreven internationale norm voor fysieke activiteit niet halen, ondanks de waslijst aan voordelen die daarmee zouden gepaard gaan. Kinderen actiever ...

In kaart brengen en ondersteunen van de zelfregulerende vaardigheden van instromende studenten: een interventiestudie aan HOGENT

Zelfregulerend leren is het cyclisch proces waarbij een lerende zijn gedrag, gedachten, gevoelens en motivatie zelf richting geeft met het oog op het bereiken van zijn leerdoelen. Van studenten die ...

Co-teaching als hefboom voor een hoger leerrendement bij leerlingen

Secundaire school IVG Gent stelt vast dat differentiatie op cognitief niveau niet meer voldoet om met elke leerling een optimaal leerrendement te halen. De school wil daarom co-teaching tussen ...

Wegen naar het hoger onderwijs voor aspirant-pioniersstudenten

Dit onderzoek analyseert de sociale determinanten van aspirant-pionierstudenten (jongeren die overwegen om verder te studeren en van wie beide ouders niet verder gestudeerd hebben). We brengen in ...

Attitudes en kennis van leerkrachten secundair onderwijs over onderwijsbehoeften van leerlingen met leerstoornissen

Dit onderzoeksproject richt zich op de impact van leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie, bij leerlingen in het secundair onderwijs. Ongeveer 10% van de leerlingenpopulatie heeft ...

Aanpassing van en onderzoek naar de inzetbaarheid van de vragenlijst Impact TOS op kinderen en jongeren binnen een schoolse context bij kinderen met een lage socio-economische status en/of multiculturele achtergrond

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is de meest voorkomende ontwikkelingsstoornis bij jonge kinderen. Het wordt omschreven als een neurobiologische aandoening die alle aspecten en modaliteiten van ...

Een routeplanner waarmee leerkracht en zorgprofessional in opleiding via complementaire co-teaching op pad gaan naar meer effectief en inclusief onderwijs

Vanuit het Research Centre for Learning in Diversity werd een pilootproject opgezet, genaamd: “Complementaire co-teaching tussen een leerkracht en een zorgprofessional in opleiding: een proeftuin in ...