Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Zwanger zonder zorgen

De algemene doelstelling van het project is om een hybride zorgpad te ontwikkelen (een nieuwe dienstverlening) voor zwangere vrouwen met hypertensie (en voorlopig geen andere, onderliggende ...

Ik beweeg beter, ik beweeg meer, en ik beweeg liever: de Bobbelbaan in de les LO als instrument voor een betere motoriek, fysieke activiteit, en motivatie van 6-12 jarige leerlingen

Lichamelijke Opvoeding (LO) op school kan een optimale toegangspoort zijn voor het verbeteren van de motorische competentie (MC) en het bevorderen van de mate van fysieke activiteit (FA) bij kinderen. ...

WIJ-Water

Met dit project willen we het poldergebied in Noord-West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen en Zeeland klimaatresistenter maken door in te zetten op (1) een grensoverschrijdend waterbeheer en (2) ...

Duurzame verwerking en karakterisering van gerecycled textiel

De apparatuur is geschikt om op kleine schaal (max. 1 kg/min) onderzoek te doen naar de mogelijkheden van (mechanische) recycling en het bio-based voorbehandelen, verven en veredelen van textiel, om ...

Zorgsimulatie? Direct naar uw locatie!

Zorg van de toekomst vraagt om teamwerk en goede afstemming. Om studenten en professionals hierop voor te bereiden biedt simulatiegestuurd leren veel kansen. Simulatiegestuurd leren is een werkvorm ...

Ondersteunen van voedselhulpinitiatieven als schakels in de sociale inclusie van personen in een precaire situatie

HOGENT stelt samen met FdSS (FÉDÉRATION des SERVICES SOCIAUX) beleidslijnen en actiepunten voor ter verbetering van de sector van de voedselhulp.

Beleidsondersteunende trajecten vanuit een sociaalcultureel perspectief op stadsvernieuwing

Het onderzoeksproject ‘Beleidsondersteunende trajecten stadsvernieuwing’ – kortweg BOTS – is een vervolgproject op 'Gemeenschapsvorming in een veranderende stad'In dit project werkten we een ...

Opschaling van de lokale keten van gele erwt op basis van eerlijke waardeverdeling

Via deze operationele groep willen landbouwers, onderzoekers & verwerkers samen oplossingen zoeken voor uitdagingen gekoppeld aan de opschaling van gele erwt. Teelttechnisch wordt ingezet op het ...

Ontwikkeling rekentest voor het logopedisch werkveld

Vier Vlaamse hogescholen ontwikkelen in samenwerking met de VVL, de Vlaamse Vereniging voor logopedisten, een door logopedisten in te zetten rekentest voor de lagere school.

Onderzoek naar de ondersteuningsnoden en -trajecten van jongvolwassenen met een (vermoeden van) handicap

Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) wil het beleid rond jongvolwassenen met (een vermoeden van) een beperking verder vorm geven en nagaan of bestaande ...

Ontwerpend naar een Florerende Gemeenschap

Dit onderzoeksproject is een exploratieproject en verkent hoe de dynamieken en mogelijkheden uit twee voorgaande onderzoeksprojecten kunnen gecapteerd worden in een vervolgonderzoek vertrekkende ...

Kennisopbouw en vergroting van het areaal peulvruchten in gediversifieerde teeltsystemen door kwantificering van ecosysteemdiensten

Het areaal peulvruchten is nog steeds vrij beperkt in Europa. Peulvruchten spelen echter een belangrijke rol in de eiwitverschuiving naar meer lokaal geproduceerde plantaardige eiwitten. Het ...

Dementievriendelijke ziekenhuizen

In Vlaanderen leven meer dan 140.000 mensen met dementie. Zo’n 70% daarvan woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving. Personen met dementie maken ook een belangrijk deel uit ...