Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Naar een spin-off rond maatvoering voor paardentuig

Doel van dit project is om de toekomstige opstart van een spinoff rond maatvoering van zadels voor moderne sportpaarden voor te bereiden. Nieuwe en bestaande kennis en technologie op het vlak van de ...

Vroegtijdige opsporing van Autisme met een iNstrumentele sok

Doel van dit project is om(i) een prototype van een ‘smart sock’ met geïntegreerde sensoren te ontwikkelen voor de detectie van bewegingspatronen bij jonge kinderenen(ii) een algoritme te ontwikkelen ...

Een onderzoek naar activatie van de aanloopstraten en B-locaties in de stedelijke kernen

Dalende omzetten van de handelaars in de retailsector veroorzaken voor het zesde jaar op rij meer leegstaande handelspanden in de Vlaamse steden (Locatus, 2014). Voor de structurele omzetdaling annex ...

Public value capture of increased property values

The shortage of financial resources is a Europe-wide problem. Coming out of the economic and financial crisis countries as well as municipalities have decreasing means to fulfil all their public ...

Participatietraject duurzame campusmobiliteit op campus Schoonmeersen - HOGENT

Er zijn twee hoofddoelstellingen en twee nevendoelstellingen verbonden aan dit participatieproject.Hoofddoelstellingen:1) Participatie van relevante stakeholders bij de invulling van campus ...

Vertaling van busdiensten naar Mobility-as-a-Service platformen

Mobility-As-A-Service (MaaS) is een nieuw mobiliteitsconcept waarbij reizigers niet langer zelf hun vervoersmiddelen bezitten, maar overal en op verzoek toegang krijgen tot een gevarieerd ...

Het potentieel van deelmobiliteit bij woningbouwprojecten in stationsomgevingen

Dit praktijkgericht onderzoek heeft als doel het potentieel van deelmobiliteit bij nieuwbouwprojecten in stationsomgevingen te bestuderen en onder de aandacht te brengen.Duurzaam ruimtegebruik is nauw ...

Bouw van een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel

Dit project houdt het onderzoek naar, en ontwikkeling van, een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel in dat met voldoende nauwkeurigheid en ruimtelijke resolutie de waarde van vastgoed berekent voor een ...

Ruimteneutraliteit en bouwshift als doelstellingen van duurzaam landgebruik.

Vlaanderen heeft het grootste ruimtebeslag van Europa. De Vlaamse overheid heeft in het kader van haar transitiebeleid het basisprincipe van ruimteneutraliteit tegen 2040 vooropgesteld. Doelstelling ...

De droge Delta fase 2 (perceel 1: Kleine Nete)

In de veelheid van acties en onderzoeken die rond droogte en waterschaarste in Vlaanderen lopen wil LABO RUIMTE een zinvolle aanvulling leveren. Ontwerpend onderzoek wordt op verschillende manieren en ...

MaaS Research Lab

Het Associatieonderzoeksplatform MaaS Research Lab groepeert onderzoeksgroepen van de Associatie Universiteit Gent die actief zijn in het domein van Mobility-as-a-Service (MaaS).MaaS is een nieuw ...

Woon- en omgevingskwaliteit in Sociale Huisvestingswijken in Vlaamse centrumsteden.

Met het onderzoeksproject WiSH wordt de kwaliteit van woning- en woonomgeving in Vlaamse sociale huisvestingswijken onder de loep genomen.Het project draagt bij aan een oplossing voor een deelprobleem ...

Participatief onderzoekstraject buurtwerking Dendermonde

In opdracht van de stad Dendermonde deed onderzoekscentrum eCO-CITY in 2021 een participatief onderzoekstraject in vijf wijken van de stad. De onderzoekers gingen in gesprek met buurtbewoners, ...

Sustainability Reporting

Via integrated reporting laten organisaties zien hoe zij waarde creëren. Naast financiële waarde brengen ze ook hun impact op het milieu en de maatschappij in kaart. Door deze duurzaamheidsinformatie ...

Mapping tool voor duurzame organisaties in transities

Dit onderzoeksproject sluit aan bij de finale doelstelling van het onderzoekscentrum: duurzame organisaties helpen om een transitie te maken naar een structuur en manier van werken die een optimale, ...

Via een HR-scan naar een integratief perspectief op HR-processen leiderschap en arbeidsorganisatie

Dit onderzoek richt zich naar een generalistisch of integratief HR-perspectief, waarbij wordt nagegaan hoe verschillende deeldomeinen van HR op elkaar zijn afgestemd. Hierbij wordt HR idealiter ...

Het belang van 'social capital' in de opstartfase van sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen streven ernaar om, via het verhandelen van goederen of diensten, maatschappelijke of sociale problemen aan te pakken. Ze worden beschouwd als hybride organisaties omdat ze voor ...

Duurzame valorisatie van broodverlies in bakkerij en brouwerij.

Jaarlijks gaat 1/3 van het voedsel verloren. Zo wordt brood vaak verspild. Bakkerijen en retailers zullen steeds broodverlies hebben ondanks preventiemaatregelen. Nu worden broodresten voor een kleine ...

Potentieel van de korte keten voor brood geproduceerd met lokaal geteelde oude en/of alternatieve graansoorten met het oog op een meer duurzaam agro- en voedingssysteem

Bij korte-keten-initiatieven rond broodproducten met lokaal geteelde bakgranen zorgt het gebrek aan gefundeerde begeleiding voor wisselend succes: identificeren van de succesparameters (ketenbreed) is ...

Valorisatie van een innovatieve Design for (Dis)assembly technologie voor meubels die nieuwe verdienmodellen binnen de circulaire economie mogelijk maakt.

Doel van dit project is om een aan HOGENT ontwikkelde innovatieve technologie voor (de)assemblage van meubels verder te ontwikkelen voor markttoepassing in een circulair business model en de ...