Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Bouw van een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel

Dit project houdt het onderzoek naar, en ontwikkeling van, een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel in dat met voldoende nauwkeurigheid en ruimtelijke resolutie de waarde van vastgoed berekent voor een ...

Ruimteneutraliteit en bouwshift als doelstellingen van duurzaam landgebruik.

Vlaanderen heeft het grootste ruimtebeslag van Europa. De Vlaamse overheid heeft in het kader van haar transitiebeleid het basisprincipe van ruimteneutraliteit tegen 2040 vooropgesteld. Doelstelling ...

Woon- en omgevingskwaliteit in Sociale Huisvestingswijken in Vlaamse centrumsteden.

Met het onderzoeksproject WiSH wordt de kwaliteit van woning- en woonomgeving in Vlaamse sociale huisvestingswijken onder de loep genomen.Het project draagt bij aan een oplossing voor een deelprobleem ...

Sustainability Reporting

Via integrated reporting laten organisaties zien hoe zij waarde creëren. Naast financiële waarde brengen ze ook hun impact op het milieu en de maatschappij in kaart. Door deze duurzaamheidsinformatie ...

Mapping tool voor duurzame organisaties in transities

Dit onderzoeksproject sluit aan bij de finale doelstelling van het onderzoekscentrum: duurzame organisaties helpen om een transitie te maken naar een structuur en manier van werken die een optimale, ...

Via een HR-scan naar een integratief perspectief op HR-processen leiderschap en arbeidsorganisatie

Dit onderzoek richt zich naar een generalistisch of integratief HR-perspectief, waarbij wordt nagegaan hoe verschillende deeldomeinen van HR op elkaar zijn afgestemd. Hierbij wordt HR idealiter ...

Het belang van 'social capital' in de opstartfase van sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen streven ernaar om, via het verhandelen van goederen of diensten, maatschappelijke of sociale problemen aan te pakken. Ze worden beschouwd als hybride organisaties omdat ze voor ...

Duurzame valorisatie van broodverlies in bakkerij en brouwerij.

Jaarlijks gaat 1/3 van het voedsel verloren. Zo wordt brood vaak verspild. Bakkerijen en retailers zullen steeds broodverlies hebben ondanks preventiemaatregelen. Nu worden broodresten voor een kleine ...

Potentieel van de korte keten voor brood geproduceerd met lokaal geteelde oude en/of alternatieve graansoorten met het oog op een meer duurzaam agro- en voedingssysteem

Bij korte-keten-initiatieven rond broodproducten met lokaal geteelde bakgranen zorgt het gebrek aan gefundeerde begeleiding voor wisselend succes: identificeren van de succesparameters (ketenbreed) is ...

Valorisatie van een innovatieve Design for (Dis)assembly technologie voor meubels die nieuwe verdienmodellen binnen de circulaire economie mogelijk maakt.

Doel van dit project is om een aan HOGENT ontwikkelde innovatieve technologie voor (de)assemblage van meubels verder te ontwikkelen voor markttoepassing in een circulair business model en de ...

Breng preventiewetenschapstraining naar de frontlinie voor middelengebruik en misdaadpreventie

Het 'Frontline Politeia' project is een Europees gefinancierd project met vijftien projectpartners verspreid over heel Europa. Het project bouwt verder op eerder gefinancierd Europees onderzoek ...

Aanpak en vermindering van drugsgebruik door gedetineerden en ex-gedetineerden via gegevensanalyse en interventieprogramma's

Het project is gericht op het gebrek aan interventies in de Europese gevangenissen voor drugsverslaafden en het ontbreken van programma's die zijn afgestemd op de behoeften van gedetineerden en ...

GENder-Sensitive Behandeling en preventiediensten voor alcohol- en drugsgebruikRs

Dit onderzoeksproject onderzocht de beschikbaarheid van en de nood aan gendersensitieve preventie- en behandelingsbenaderingen in België, evenals de obstakels en uitdagingen die vrouwelijke ...

Ontwikkelen en uitproberen van een online model voor training van leerkrachten in Unplugged

Unplugged is een evidence based programma ter preventie van alcohol en andere drugs. Het wordt geïmplementeerd in de schoolsetting. De leerkracht doet dit zelf in de klas en krijgt daarvoor een ...

Contact tussen justitiabelen en hulp- en dienstverleners

Hoe kunnen de bezorgdheden en noden van hulp- en dienstverleners ingepast worden in een kwaliteitsvolle en toegankelijke praktijk?De Vlaamse zorg- en dienstverlening in residentiële instellingen is in ...

Discourse On Drugs

Discourse on Drugs is een exploratief onderzoeksproject over de portrettering van drugs, druggebruik en druggebruikers in populaire fictie en hoe dit discours spoort en/of verschilt met het (semi) ...

Genderspecifieke preventie en (na)zorg bij cliënten met een dubbeldiagnose (middelenafhankelijkheid en eetstoornissen)

Er blijken heel wat gemeenschappelijke determinanten te zijn tussen eetstoornissen (ES) en middelenafhankelijkheid die richting kunnen geven aan preventie, zorg en nazorg. Zo blijken er bij beide ...

Global Drug Survey

Elk jaar in november lanceert de Global Drug Survey zijn drugsonderzoek. Deze wereldwijde survey werd o.a. vertaald naar het Nederlands en wordt in België gecoördineerd door HOGENT.De Global Drug ...

Ontmoeting Sociaal Werk en Politie: training ter bevordering van de samenwerking tussen de beroepsgroepen sociaal werk en politie in de publieke ruimte

SwaPol is een educatief project dat de ontmoeting tussen het sociaal werk en de politie wil bevorderen. In de publieke ruimte komen immers zowel politie als sociaal werk vaak in contact met kwetsbare ...

Beestig leven

HOGENT en het Plattelandscentrum ontwikkelen samen educatieve pakketten voor kinderen tussen 8 en 12 jaar rond omgevingsimpact en dierenwelzijn op een veeteeltbedrijf.Er wordt regelmatig negatieve ...