Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Afvalwaterzuivering en oppervlaktewater

Door de klimaatsveranderingen treden steeds meer en meer temporele watertekorten en wateroverschotten op. Water is het nieuwe goud en waterkwaliteit is hierin primordiaal. AQUALITY bundelt de interne ...

Pijnbeleving in een diverse context

In onze geglobaliseerde samenleving wordt men ook in de zorg geconfronteerd met culturele diversiteit. Vandaag wordt van zorgverleners soms veel gevraagd om tot een goede communicatie te komen met ...

Kwaliteitsvolle zorg binnen assistentiewoningen en residentiële ouderenzorg

Vergrijzing, het toenemende aandeel ouderen ten opzichte van jongeren in de samenleving, wordt veroorzaakt door factoren als stijgende levensverwachting en afnemend geboortecijfer. Hoewel sommigen het ...

Innovatieve en zorgcomplementaire praktijkvoering in de interprofessionele eerstelijnspraktijk

Interprofessionele eerstelijnspraktijken kennen tal van opportuniteiten tot nieuwe samenwerkingsvormen waarbij zowel de overbevraagde huisarts zich meer kan focussen op kerntaken, als waarbij de ...

Social Impact Bonds

In het huidige klimaat van grote overheidsuitgaven en begrotingstekorten, dreigen initiatieven van grote maatschappelijke waarde of voor kansarme groepen moeilijker financierbaar of zelfs uit de boot ...

Faciliterende IT bij individuele begeleidingsgesprekken in de jeugdHulp

Heel wat jongeren kampen met psychische problemen. De afgelopen periode bracht dit nogmaals aan het licht. Zeker jongeren met een ervaring in de jeugdhulp hebben vaak geen stabiele thuissituatie waar ...

Exploring parental influences as predictors of alcohol preloading among adolescents (in order to prevent excessive alcohol consumption patterns and reducing the risk for cancer.)

Indrinken is het fenomeen waarbij jongeren elkaar ontmoeten voor het uitgaan om alcohol te drinken voor het uitgaan. Motieven hiervoor zijn onder andere dronken worden en goedkoper drinken. Uit ...

Corporate fundraising & Partnerships

HOGENT heeft reeds 6 edities van de navorming fondsenwerving bij particulieren achter de rug. Via Blikopener verlenen we ook meer en meer één-op-één adviesgesprekken over de start én strategische ...

Integratief Perspectief op HR

We leven vandaag in een snel veranderende wereld, en dit wordt ook weerspiegeld in onze werkomgevingen: De war for talent woedt hevig, en bedrijven hebben het alsmaar moeilijker om getalenteerde ...

Communicatie binnen zorgnetwerken met bijzondere aandacht voor anderstaligen en personen met communicatieve beperkingen

Communiceren met anderstalige diabetici kan een hele uitdaging zijn voor hulpverleners. Ervaar jij dit ook in je dagelijkse praktijk? Dan ben je hier op het juiste adres. Welkom! Taal- en ...

Impact van de eerste werkervaringen op het psychisch welzijn van startende zorgprofessionals

De noodkreet naar zorgprofessionals klinkt vandaag de dag luider dan ooit. Het is dan ook van groot belang dat wie kiest om in de zorg te werken, dat ook kan blijven volhouden. Startende ...

Werken naar een geïntegreerd mantelzorgvriendelijk beleid in het hoger onderwijs

Tijdens het project PSYWELL en het Alliantieproject “Zorg en studie combineren aan HOGENT en EHB: naar een mantelzorgvriendelijk studentenbeleid”, brachten we de noden in kaart ivm mantelzorg binnen ...

POS & Voices that count

Aan de hand van de POS (Personal Outcomes Scale) wordt de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking op acht verschillende domeinen in kaart gebracht. Dit gesprek resulteert in ...

Co-teaching als hefboom voor een hoger leerrendement bij leerlingen

Secundaire school IVG Gent stelt vast dat differentiatie op cognitief niveau niet meer voldoet om met elke leerling een optimaal leerrendement te halen. De school wil daarom co-teaching tussen ...

Sociaal-circulair ondernemen

De duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen sinds 2015 een breed gedragen veranderingsambitie en -agenda op economisch, sociaal en ecologisch vlak. De ontwikkeling die de ...

Multicultural Classrooms: Inclusive Learning and Teaching in Higher Education

De snelle veranderingen in de wereld hebben gevolgen voor de economie en het onderwijsstelsel. Dankzij uitwisselingsprogramma's zoals Erasmus en Mevlana (Turkije) neemt het aantal buitenlandse ...

Wegen naar het hoger onderwijs voor aspirant-pioniersstudenten

Dit onderzoek analyseert de sociale determinanten van aspirant-pionierstudenten (jongeren die overwegen om verder te studeren en van wie beide ouders niet verder gestudeerd hebben). We brengen in ...

Attitudes en kennis van leerkrachten secundair onderwijs over onderwijsbehoeften van leerlingen met leerstoornissen

Dit onderzoeksproject richt zich op de impact van leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie, bij leerlingen in het secundair onderwijs. Ongeveer 10% van de leerlingenpopulatie heeft ...

Diermanagement en welzijn van erfdieren gehouden in opvanginitiatieven en ter recreatie en educatie

De opleiding geeft een praktische vertaling van wetenschappelijke informatie rond dierenwelzijn en management. De opleiding is opgebouwd uit een hoofdmodule die focust op een brede basis en 8 ...

Aanpassing van en onderzoek naar de inzetbaarheid van de vragenlijst Impact TOS op kinderen en jongeren binnen een schoolse context bij kinderen met een lage socio-economische status en/of meertalige achtergrond

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is de meest voorkomende ontwikkelingsstoornis bij jonge kinderen. Het wordt omschreven als een neurobiologische aandoening die alle aspecten en modaliteiten van ...