Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Novel tools for test evaluation and disease prevalence estimation

Epidemiological studies assessing disease prevalence are critically important to both the identification and control of pathogens in humans and animals (including zoonosis and food borne outbreaks). ...

Meertalig Communiceren over COVID 19

Het project streeft naar een corona-veiligere omgeving voor Vlaamse socialprofitorganisaties in de zorgsector en anderstalige burgers die een beroep doen op hun diensten.Het beantwoordt aan een door ...

MATCH-eN - Meertalige hulpverlening aan nieuwkomers

Het doel van het project is het ontwikkelen, uittesten, redigeren en evalueren van een open, gedeeld kennisplatform waarop Vlaamse hulpverleners (i) gelokaliseerde informatie omtrent ...

Innovatieve tools ter ondersteuning van preventieve en curatieve klauwverzorging bij melkvee

Dit project wil de aanpak van klauwproblemen op de Vlaamse melkveebedrijven sterk verbeteren: zowel de curatieve behandeling van manke koeien als periodieke preventieve klauwverzorging.Deze ...

Re-usable Learning Objects for Trans-cultural Collaboration and Competence in Nursing

Dit onderzoek heeft als doel een innovatieve leeromgeving rond transculturele samenwerking en competenties in de verpleegkunde te ontwikkelen.Om dit te realiseren focust TransCoCon op de ontwikkeling, ...

Communicatiedrempels bij anderstalige diabetici in Gent: hefbomen om therapietrouw te verbeteren

Op basis van interviews werd er een regionale behoefteanalyse opgesteld die voor ogen had om de communicatiedrempels van anderstaligen met diabetes in Gent in kaart te brengen. De conclusies van dit ...

Optimalisatie van het dierenwelzijn van kleine herkauwers gebruikt bij humane interventies in therapie, educatie en recreatie

Het positieve effect van dieren op de mentale gezondheid van mensen is algemeen aanvaard. Omgekeerd zijn er potentieel nadelige effecten op het dierenwelzijn. Gezien de populariteit van geiten en ...

Optimale Zorg en Ondersteuning voor Ouderen met een Verstandelijke Beperking

Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking zullen door een verhoogde levensverwachting langer leven en in absolute aantallen toenemen waardoor nieuwe uitdagingen in de zorg ontstaan. ...

Have a little FAITH in me

In de jeugdhulp is een intensieve, individuele opvolging en begeleiding van elk kind en elke jongere van levensbelang. Een onderdeel van deze begeleiding is het houden van individuele ...

Gebruik van DNA merkers om droogteresistentie & kwaliteitskenmerken in te bouwen bij Zomergerst

Uit klimaatstudies (UNESCO, 2012) komen voor de nabije toekomst voorspellingen voort van toenemende droogte en waterschaarste. Voor gerst, dat wereldwijd veel geteeld wordt, liggen er wat ...

Bloemenmengsels als win-win situatie voor biodiversiteit én teler bij vollegrondboomkwekerij

Om de wereldwijde biodiversiteitscrisis tegen te gaan worden ook in Vlaanderen maatregelen getroffen om de Vlaamse biodiversiteit te beschermen en te ondersteunen. Deze operationele groep onderzoekt ...

Veldbonen, van veld tot voer

Het tekort aan geconcentreerde eiwitbronnen voor de veehouderij maakt dat Vlaanderen nog te veel afhangt van de invoer van overzeese soja om het binnenlandse vee te voeden. Lokaal geteelde ...

Natuurlijke vijanden stimuleren: een bankerplant-systeem in de biokoolteelt

Melige koolluis (Brevicoryne brassicae) maakt deel uit van het complex aan plaaginsecten dat koolgewassen belaagt en wordt door heel wat (bio)-kooltelers beschouwd als een belangrijke en moeilijk ...

Een efficiëntere inzet van stikstof bij tarwe

Door strengere bemestingsnormen in het wijzigende klimaat wordt het in Vlaanderen steeds moeilijker om met de huidige aanpak op een rendabele manier tarwe te telen. De wettelijke bepalingen samen met ...

Peulvruchten en afgeleiden als beloftevolle ingrediënten in de graan- en bakkerijsector

Peulvruchten bieden heel wat potentieel bij de ontwikkeling van bakkerijproducten met een gebalanceerd nutritioneel profiel en duurzaam karakter. Bovendien kunnen ze gebruikt worden als een ...

LEGuminosen - Onmisbaar in een agro-ecologisch teeltsysteem van humane voeding

Momenteel worden peulvruchten slechts in beperkte mate in Vlaanderen geteeld, en dan vaak nog als veevoeder. Er is nochtans een stijgende interesse voor lokaal geteelde peulvruchten voor humane ...

SUSCABFLY - Duurzame beheersing van koolvlieg

Het hoofddoel van dit project is de implementatie van een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg met focus op het optimaal gebruik van natuurlijke plaagbeheersing en de toepassing van ...

Valorisatie van gehele plantsilage van granen al dan niet gemengd met vlinderbloemigen op het melkveebedrijf met specifieke aandacht voor pensgezondheid

Een dalende bodemkwaliteit en -veerkracht zorgt voor een verminderde opbrengst en kwaliteit van ruwvoer op melkveebedrijven, zeker in een wijzigend klimaat. Een hogere teeltdiversificatie, bv. door ...

HerBioGras+ - Herstel van Biodiverse Graslanden: ecosysteemdiensten onder de loep

In het kader van behoud en herstel van biodiversiteit proberen natuur- en landschapsbeheerders op voormalig bemeste gronden biodivers grasland te creëren of herstellen, maar graslandherstel blijkt een ...

Experimenteren leren en sensibiliseren over bloemrijk grasland

Tuinen beslaan een groter deel van het Vlaamse grondgebied (8%) dan beheerde natuurgebieden (6,5%) en bieden daarom een belangrijk strategisch natuurpotentieel. In natuurvriendelijk aangelegde en ...